Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Grama Mariana
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu, 67, bloc. 2 , bir. 110, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 693 48 429
E-mail: marianagrama@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal

Domenii de interes ştiinţific: participaţia, asistenţa juridică internaţională în materie penală, responsabilitatea şi iresponsabilitatea în dreptul penal

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal (partea generală), (ciclul I - Licență)

Drept penal (partea generală), (ciclul II - Master)

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Tema tezei de doctorat: „Participanţii la infracţiune şi particularităţile răspunderii lor" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1996

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector asistentCatedra drept penal şi criminologie, USM, 1996 - 1997

Lector universitar, Catedra drept penal şi criminologie, USM, 1997 - 2006

Conferenţiar universitar, Catedra drept penal şi criminologie, USM, 2006 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept penal. Partea generală, vol. I , Chişinău: Cartier juridic, 2005. - 624 p. (în coautorat: Stela Botnaru, Alina Șavga, Vladimir Grosu)

Drept penal. Partea generală, vol. I , Chişinău: Tipografia centrală, 2012. - 328 p. (în coautorat: Stela Botnaru, Alina Șavga, Vladimir Grosu.)

Drept penal. Partea generală, vol. II , Chişinău: Tipografia centrală, 2016. - 335 p. (în coautorat: Stela Botnaru, Alina Șavga, Daniel Martin.)

II. Monografii

Participanţii la infracţiune şi particularităţile răspunderii lor, Chişinău: CEP USM, 2004, 202 p.

Extrădarea, Centrul de Drept al Avocaţilor, Chişinău: Sirius SRL, 2009 (coautor: Gheorghe Ulianovschi)

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Cu privire la conceptul şi natura juridică a complicităţii // Anale ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2000, nr.1

Legătura cauzală în raportul de complicitate // Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2000, nr. 12

Pluralitatea de subiecte - trăsătură a complicităţii // Anale ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2002

Organizatorul infracţiunii în legislaţia penală a Republicii Moldova // Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2002, nr. 4

Conceptul de implicare la infracţiune şi delimitarea de instituţia participaţiei penale // Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2002, nr. 5 (coautor: Veaceslav Timotin)

Extrădarea. Definiţie şi trăsături esenţiale. Surse de reglementare // Anale ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2002

Participaţia la infracţiunile săvîrşite cu vinovăţie dublă // Revista Naţională de Drept ,Chişinău, 2003, nr. 5 (coautor: Stela Botnaru)

Deosebirea terorismului de alte infracţiuni conexe // Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2003, (coautor: Ludmila Dumneanu)

Problematica afectului în dreptul penal // Analele ştiinţifice аle USM, Seria „Ştiinţe socio-umanistice", Chişinău, 2004, p. 244-249

Aspecte generale ale iresponsabilităţii în dreptul penal // Revista ştiinţifică Studia Universitatis, Seria ştiinţe sociale, Chişinău, 2007, nr.3, p.134-139

Diferenţierea răspunderii penale a minorilor // Revista Studia Universitas, Seria ştiinţe sociale, Chişinău, 2009, nr..3 (23), p.127-132

Diferenţierea pedepsei penale prin sancţiune // Revista Studia Universitas, Seria ştiinţe Sociale, Chişinău, 2009, nr..8 (28), p.136-141

Tipurile extrădării // Revista Studia Universitas, Seria ştiinţe sociale, Chişinău, 2012, nr.  3 (53),  p.141-149

Problemele clasificării circumstanțelor atenuante și agravante // Revista Națională de Drept, Chișinău, 2014, nr. 2, (în coautorat: Dorin Popescu)

Aplicarea pedepsei în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției // Revista Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Sociale, Chișinău, 2014, nr. 3 (73), p. 141 - 149 (în coautorat: Dorina Cemîrtan)

IV. Comunicări ştiinţifice

Conduita agresivă - fenomen psihosocial şi de drept penal , Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept" // Revista Naţională de Drept, nr.10-12, 2009, p. 88-89

Principiul neextrădării propriilor cetăţeni, Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională  „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", 24-26 septembrie 2012, Rezumate ale comunicărilor, Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice, Chişinău, 2012, p.90-93

Problematica aplicării normei privind riscul întemeiat, Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 septembrie 2013, Chişinău, 2013, p.137-139

Condiția dublei incriminări, Conferința științifică cu participare internațională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10 - 11 noiembrie 2014, Rezumate ale comunicărilor, Științe sociale, Chișinău, 2014, p. 129 - 131

Eroarea în legătura de cauzalitate, Conferința științifică cu participare internațională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10 - 11 noiembrie 2014, Rezumate ale comunicărilor, Științe sociale, Chișinău, 2014, p. 131 - 134 (în coautorat: Daniel Martin)

Regula specialității în materia extrădării, Conferința științifică cu participare internațională "Integrare prin cercetare şi inovare", 28 - 29 septembrie 2016, Rezumate ale comunicărilor, Științe juridice, Chișinău, vol. I,  2016, p. 105 - 107

V. Comentarii de legi şi alte acte normative

Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală (2008-2010). Culegere, Chişinău; Tipografia Centrală, 2012. - 916 p.(în colab.)

Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău, 2013. -1192 p. (în colab.)

VI. Alte publicaţii

Culegere de probleme la drept penal.Partea generală, Chişinău: Tipografia Centrală, 2012. -148 p. (coautor: Stela Botnaru)

Program de formare. Studii superioare licenţă, Ciclul I, Specialitatea Drept, Chişinău: CEP USM, 2009. -197 p.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2009 - prezent

Uniunea Juriştilor din Republica Moldova, 2009 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Consiliul Științific Consultativa de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, 2013 - 2014

Colegiul de Calificare de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor, 2010 - 2014

Expert al Comisiei de Experţi ai Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare de pe lîngă Guvernul R. Moldova, 2012- prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Conducător de doctorat, USM, specialitate 554.01 - Drept penal și execuțional penal, 2006 - prezent

Prodecan, Studii de master, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Preşedinte a Comisiei de Asigurare a Calităţii, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diplomă de gr. I decernată de Guvernul R. Moldova cu prilejul împlinirii a 50 ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, nr. 1802- 0297 din 17.10.2009

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.