Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
E-mail: dorina.gurev.drept@gmail.com

Domeniile de cercetare

Drept penal

Delincvenţa juvenilă

Disciplini predate

Drept penal. Partea Generală

Drept penal. Partea Specială

Delincvenţa juvenilă

Educaţie şi formare

1991-1996 - Studii de licenţă, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Cibernetică

2004-2006 - Studii de licenţă, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

2007-2008 - Studii de master, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

2009 - 2012 - Studii de doctorat, Titlul ştiinţific: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; Tema tezei de doctor: „Răspunderea penală pentru infracţiunea de răpire a unei persoane"

 

Experienţă relevantă

septembrie 2019 - prezent: Şef interimar al Departamentului Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

septembrie 2018 - august 2019: Secretarul Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

octombrie 2017 - prezent: avocat în cadrul Cabinetului Avocatului „Gurev Dorina"

septembrie 2008 - prezent: lector universitar, Catedra Drept penal şi Criminologie (Departamentul Drept penal din 2015), Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

 

Alte responsabilităţi profesionale

Preşedinte al Consiliului Departamentului Drept penal al Facultăţii de Drept a USM, din octombrie 2019

Secretarul Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, iunie 2018 - iunie 2019

Membrul Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, din septembrie 2018

Responsabil de Programul de master Drept penal (90 credite), din 2016

 

Cursuri de formare:

1.       Atelierul de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale cu genericul „Identificarea metodelor moderne de predare şi elaborarea unui suport de curs eficient", organizat de către USAID, ABA Rule of Law Initiative şi Institutul Naţional al Justiţiei, desfăşurat la Chişinău, 2009;

2.       Cursul tematic de formare continuă „Evaluarea rezultatelor academice din perspectiva competenţelor" în volum de 24 ore, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Formare Continuă, 10 mai 2011;

3.       Seminarul metodic cu genericul: „Integrarea interactivă a materialelor video în predarea dreptului", organizat de Consiliul Absolvenţilor Programelor de Schimb finanţate de Guvernul SUA în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, 2010;

4.       Cursuri de formare la Modulul psihopedagogic, Universitatea de Stat din Moldova, ianuarie 2014-decembrie 2015;

5.       Training to develop a report of self-evaluation for education institutions in Moldova on 19-20 January 2015, organized by Estonian Hegher Education Quality Agency, Chişinău, 2015;

6.       Modulul de instruire „Standarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmării penale", Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova în parteneriat cu Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici", 23-24 iunie 2016;

7.       Seminar de instruire „Educaţia în baza proiectelor, bazată pe rezolvare de probleme", Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 19 noiembrie 2018;

8.       Modulul de formare continuă „Asigurarea calităţii în învăţământul superior", Universitatea de Stat din Moldova, 26 februarie-14 martie 2019;

9.       Modulul de formare continuă „Managementul proiectelor", USM, 12 martie-02 aprilie 2019.

 

 Seminare, conferinţe:

1.       Conferinţa cu genericul: „Reforma legislativă penală", organizată de Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi, România, Facultatea de Drept, sub egida Anului Jubiliar Petre Andrei, 23 aprilie 2010;

2.       Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 21-22 septembrie 2011;

3.       Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică: „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016", Chişinău, 14 octombrie 2011;

4.       Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 25-26 septembie 2012;

5.       Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Integrare prin cercetare şi inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 26-28 septembie 2013;

6.       Conferinţa internaţională MoodleMoot Moldova 2014, ELEARNING&SOFTWARE, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 23 mai 2014;

7.       Conference Internationale Francophone des Doctorants en Droit Penal „La protection penale des droites fondamentaux", organizată de Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi, România, Facultatea de Drept, 6-9 noiembrie 2014;

8.       Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016);

9.       Colloque des Jeunes Pénalistes francophones  „La prévention et le combat du terrorisme par des moyens du droit pénal", organizată de Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi, România, Facultatea de Drept, 14-17 decembrie 2016;

10.    Conferinţa ştiinţifică aniversare cu participare internaţională „Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional" organizate cu prilejul celebrării a 60 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 01 - 02 octombrie 2019;

11.    Masa rotundă dedicată Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane cu genericul „Fenomenul traficului de fiinţe umane: de la origini până în prezent", Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 21 octombrie 2019; 

12.    Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale" organizată în contextul a 70 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 13-14 decembrie 2019. 

Monografii

Răspunderea penală pentru răpirea unei persoane. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018. 344 p.

Materiale metodico-didactice

1. Delincvența juvenilă. Suport de curs (coautor: M.Strulea). Chișinău: CEP USM, 2013. 317 p.

2. Delincvența juvenilă. Suport de curs (coautori: M.Strulea, M.Botnarenco). Chișinău: CEP USM, 2017. 371 p.

3. Delincvența juvenilă. Ghid metodic (coautori: M.Strulea, M.Botnarenco), Chișinău: CEP USM, 2017. 148 p.

 

Culegeri

Culegere de acte normative relevante disciplinei Delincvența juvenilă. (coautori: M.Strulea, M.Botnarenco). Chișinău: CEP USM, 2017. 291 p.

Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1.   Particularitățile obiectului infracțiunii de răpire a unei persoane (art.164 CP RM). În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul V, nr.8 (48), 2011, p.49-58

2.   Particularitățile activității infracționale neconsumate în contextul infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul VI, nr.3 (53), 2012, p.157-164

3.   Reflecții teoretice și practice asupra violenței în contextul infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 1, 2013, p. 58-64

4.   Răpirea unei persoane săvârșite prin participație. În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul VII, nr.8 (68), 2013, p.121-132

5.   Reglementări la nivel european în materia justiției juvenile. În: Revista Ştiinţifică a USM  „Studia Universitatis Moldaviae", 2014, nr.8 (78), p.159-167 (coautor: Maria Strulea)

6.   Formele comportamentului deviant al minorilor. În: Revista Ştiinţifică a USM  „Studia Universitatis Moldaviae", 2014, nr.8 (78), p.168-175 (coautor: Maria Strulea)

7.   Aspecte de drept comparat privind privațiunea ilegală de libertate și răpirea unei persoane. În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, nr.3 (83), 2015, p.133-140

 

Comunicări ştiinţifice

1.   Delimitarea răpirii unei personae de luarea de ostatici. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 21-22 septembie 2011. Rezumatele comunicărilor, p.290-294;

2.   Probleme de identificare a semnelor laturii obiective a infracțiunii de răpire a unei persoane. În:  Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică: „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016", 14 octombrie 2011, Chişinău, nr. 10-11, 2011, p. 138-142;

3.   Uenele reflecții asupra momentului de consumare a infracțiunii de răpire a unei persoane. În:  Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 25-26 septembie 2012. Rezumatele comunicărilor, p.123-126

4.   Minorul - victimă a infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Integrare prin cercetare și inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 26-28 septembie 2013. Rezumatele comunicărilor, p.130-134

5.   Răpirea unei persoane cu cauzarea intenționată a vătămării grave a sănătății sau a integrității corporale: problematica încadrării juridice și soluții. În: Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice", Vol.II, p.108-112.

6.   Unele aspecte teoretice și practice ale răspunderii penale pentru infracțiunea de răpire a unui minor de către o rudă apropiată (art.1641 CP RM). În:  Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice", Vol.II, p.40-44.

7.   Comportamentul suicidar al minorului: tendințe și prevenire. În: Materialele Conferinței științifice „Devianţă și criminalitat evoluţie, tendinţe şi perspective", Vol. II, Ediţia a II-a, 2016, Bacău (România) (coautor: M. Botnarenco)

Membru în asociaţii profesionale
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, din 2017

Limbi străine cunoscute
Engleza - independent (B1)
Rusa - independent (B2)

Diplome:
Diploma pentru realizări pe tărîmul didactico-științific, activitate sindicală meritorie, decernată cu prilejul celei de-a 50-a aniversare a USM. 
Diploma de Gradul I a Parlamentului Republicii Moldova, decernată pentru activitate protigioasă didactico-ştiinţifică, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului, promovarea ştiinţei juridice la nivel naţional şi internaţional, atitudine responsabilă şi devotament în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi cu prilejul celei de-a 60-a aniversare de la fondarea Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.