Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Manea Vladislav
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: office_@maize.md

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal

Drept execuțional penal

DISCIPLINE PREDATE

 Drept penal. Partea generală

Drept penal. Partea specială

Drept execuţional penal

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009

Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001 

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1998

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1998 - 2010            

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2010 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Răspunderea penală pentru acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor: Material didactico-ştiinţific, Chişinău: CEP USM, 2010. - 291 p.

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Cenzura corespondenţei condamnaţilor. Acţiunile ce dezorganizează activitatea instituţiilor penitenciare // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, 2001, p.301-304

Latura subiectivă a componenţei de infracţiune. Acţiunile ce dezorganizează activitatea instituţiilor penitenciare // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, 2002, p. 222-225

Problemele stabilirii obiectului componenţei de infracţiune. Acţiunile ce dezorganizează activitatea instituţiilor penitenciare // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, 2002, p. 226-228

Atacurile asupra administraţiei penitenciarelor: opinii şi reglementări // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, 2004, p. 284-286

Conceptul donării în legislaţia penală a Republicii Moldova şi în legislaţia penală a altor state //  Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, 2004, p. 287-290

Unele aspecte privind problematica analizei juridico-penale a donării // Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea publică", 2004, nr. 3, p. 150-160

Analiza de drept comparat a reglementărilor privitoare la acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 9, p. 44-56

Obiectul infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.10, p. 42-52

Victima infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM: examinarea calităţilor speciale // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. ll, p. 52-58

Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM: modalitatea de terorizare a condamnaţilor porniţi pe calea corectării // Revista Naţională de Drept, nr. 12, p. 56-66

Cadrul juridic penal şi extrapenal legat de aplicarea răspunderii pentru infracţiunea prevăzută la art.286 CP RM // Revista Institutului Naţional de Justiţie, 2008, nr. 4, p. 69-76

Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM problema locului de săvârşire a infracţiunii şi momentului consumativ al infracţiunii // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. l, p. 50-53

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 3, p. 41-48

Subiectul infracţiunii prevăzute la art.286 CP RM // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 4, p. 58-66

Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor (art.286 CP RM) de unele infracţiuni contra securităţii publice şi ordinii publice // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 6, p. 14-18

Noi abordări referitoare la aplicarea răspunderii pentru infracţiunile, prevăzute la art.236 şi 237 CP RM  // Revista Studia Universitatis. Seria „Științe sociale", anul VII, 2013, nr. 3 (63), p. 188-196

III. Comunicări ştiinţifice

Considerente istorice privind prezumţia nevinovăţiei. Statul de drept şi problemele minorităţilor naţionale // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale, Chişinău: Institutul Nistrean de Economie şi Drept, 2002, p.235-242.

Analiza criminologică a factorilor ce favorizează săvîrşirea acţiunilor ce dezorganizează activitatea instituţiilor penitenciare. Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale,  Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare" a MAI al R. Moldova, 2003, p. 189-192

Terorizarea condamnaţilor porniţi pe calea corectării - acţiune care dezorganizează activitatea instituţiilor penitenciare. Violenţa în societatea de tranziţie // Materiale ale conferinţei ştiinţifice internaţionale, Chişinău: Tipografia Centrală, 2003, p. 339-345

Уголовно-правовые и внеуголовные основы привлечения к ответственности за преступление, предусматривающее ответственность за действия, дезорганизующие деятельность пенитенциарных учреждений. Роль образовательных учреждений ФСИН России в обеспечении эффективного функционирования УИС // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 65- летию ВЮИ ФСИН России, Владимир, 2009, стр. 213-223

Acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor în reglementarea legii penale a Republicii Moldova. Analiză de drept comparat. Tendinţele şi perspectivele evoluţiei dreptului în contextual globalizării // Materiale ale conferinţei internaţionale (14 decembrie 2010), Iaşi: Universitatea "Petre Andrei", 2010, p. 47-62

IV. Alte publicaţii

Culegeri de acte normative naţionale şi internaţionale. Material metodico ştiinţific // Chişinău: CEP USM, 2006. - 359 p. (în colab.)

Curriculum la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt la zi) în limba rusă // Chişinău: CEP USM, 2005. - 29 p.

Curriculum la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt cu frecvenţă redusă) în limba rusă // Chişinău: CEP USM, 2008. - 29 p.

Curriculum la disciplina Dreptul execuţional-penal (învăţămînt la zi) în limba rusă // Chişinău: CEP USM, 2005. - 29 p.

Curriculum la disciplina Dreptul execuţional-penal (învăţămînt cu frecvenţă redusă) în limba rusă // Chişinău: CEP USM, 2008. - 29 p.

Curriculum la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt la zi) în limba rusă // Chişinău: CEP USM, 2009. - 29 p.

Curriculum la disciplina Dreptul execuţional-penal (învăţămînt la zi) în limba rusă // Chişinău: CEP USM, 2009. - 29 p.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2010 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Franceza - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.