Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Martin Daniel
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: + 373 22 57 78 54
E-mail: dmartin@avkat.md

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal (drept penal, criminologie, drept execuțional penal) 

Domeniul de interes ştiinţific

1.  Pedeapsa penală

2.  Alternativele detenţiunii

3.  Infracţiuni din domeniul proprietăţii intelectuale

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea generală (I)

Drept penal. Partea generală (II)

 STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Tema tezei de doctorat: „Măsurile alternative privaţiunii de libertate în legislaţia penală a Republicii Moldova"      

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1997

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

„Reciclarea cadrelor didactice tinere", Universitatea din Baurdeaux, Franţa, martie-aprilie 2000, ,

„Elaborarea cursului „Drept penal comparat" pentru masteranzii USM", Universitatea din  Pamplona, Spania, mai-iunie 2000

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 27 dec. 2005 - prezent

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2 feb. 2010 - prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1 sept. 1997 - 2 feb. 2010

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Conceptul şi trăsăturile pedepsei penale // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2001, p. 305-309

Munca neremunerată în folosul comunităţii (studiu juridic comparat) // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2001, p. 310-314

Scopurile pedepsei în legislaţia penală a RM // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2002 

Natura juridică şi temeiurile de aplicare a condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei în noul Cod Penal al RM // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2003, p. 183-188

Unele consideraţii privind amenda ca pedeapsă penală // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2004, p. 278-283 

Amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide şi femeile care au copii în vârstă de până la 8 ani // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2004, p. 272-277 

Împăcarea - instituţie juridico-penală privită prin prisma legislaţiei procesual penale // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2005, p. 352-357 

Alternativele privaţiunii de liberate - vogă sau realitate? // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2006, p. 464-468 

Conceptul măsurilor alternative privaţiunii de libertate // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2006, p. 469-474 

Unele probleme privind aplicarea şi executarea pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii // Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Anul I, nr. 3, 2007, p. 161-166 (coautor: A. Carapunarlî) 

Istoricul apariţiei şi evoluţiei măsurilor alternative privaţiunii de libertate în RM // Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Anul I, nr. 6, 2007, p. 94-104 (coautor: Mariana Gama) 

Prevenirea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate - pedeapsă alternativă privaţiunii de libertate // Revista ştiinţifică Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Sociale, Anul I, nr. 6, 2007, p. 142-148 

II. Comunicări ştiinţifice

Munca neremunerată în folosul comunităţii - pedeapsă nouă în legislaţia penală a RM // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2001", Rezumatul comunicărilor. Ştiinţele socioumanistice, vol. 1, Chişinău 2003, p. 77-78 

Alternativele privaţiunii de libertate în legislaţia penală a RM // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2001", Rezumatul comunicărilor. Ştiinţele socioumanistice, vol. I, Chişinău 2003, p. 79-80 

Unele consideraţiuni privind liberarea de pedeapsa a minorilor // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 23-24 aprilie 2004 „Probleme de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile, traficului de fiinţe umane şi migraţiunii generale", Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare", Chişinău, 2004 

Standardele internaţionale cu privire la măsurile alternative privaţiunii de libertate // Rezumatele comunicatelor conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul: „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Chişinău, vol. II, 28 septembrie 2006 

Executarea ordinului sau a dispoziţiei superiorului - cauză care înlătură caracterul penal al faptei // Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare", CEP USM, Chişinău: CEP USM, 2013

III. Alte publicaţii

Curricula la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt la zi), Chişinău: CEP USM, 2005. - 24 p. (coautor: Victor Moraru)

Curricula la disciplina Drept execuţional-penal (învăţămînt la zi), Chişinău: CEP USM, 2005, 29 p. (coautor: Victor Moraru)

Curricula la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt la zi) în limba rusă, Chişinău: CEP USM, 2005. - 24 p. (în colab.)

Curricula la disciplina Drept execuţional-penal (învăţămînt cu frecveţa redusă), Chişinău: CEP USM, 2005. - 29 p. (în colab.)

Curricula la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt cu frecvenţa redusă), Chişinău: CEP USM, Chişinău, 2005. - 24 p. (în colab.)

Curricula la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt la zi), Chişinău: CEP USM, 2009. - 29 p. (în colab.)

Curricula la disciplina Drept execuţional-penal (învăţămînt la zi), Chişinău: CEP USM, 2005. - 29 p. (în colab.)

Ghidul condamnatului, Chişinău, Helman-Exim SRL, 2008. - 112 p. (în colab.)

Drept execuţional penal. Culegeri de acte normative naţionale şi internaţionale // Material metodico-ştiinţific, Chişinău: CEP USM, 2006. - 396 p. (în colab.)

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Proiectul Codului de Executare nr. 443-XV din 24.12.2004  

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1997 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Franceză - bine

Engleza - suficient

Spaniola - slab 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.