Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Moraru Victor
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105

DOMENII DE CERCETARE

 • Modificările recente a conceptului „starea de neputinţă a victimei" în doctrina şi legislaţia penală a RM
 • Considerente teoretice privind profilaxia infracţiunilor în rîndul persoanelor liberate din detenţie
 • Executarea pedepselor privative de libertate
 • Drept execuţional penal // culegere de acte normative naţionale şi internaţionale
 • Drept penal european // culegere de Convenţii şi Tratate Internaţionale

 DISCIPLINE PREDATE

 • Drept execuţional penal (ciclul I - Licenţă)
 • Alternativele detenţiunii  (ciclul I - Licenţă)
 • Activitatea operativă de investigaţie în activitatea vamală (secţia cu frecvenţă de zi şi cu frecvenţă redusă).  (ciclul I - Licenţă)
 • Drept penal european (ciclul I - Licenţă)

 

 STUDII 

 • Doctor în drept - teza cu tema: "Confiscarea specială" susţinută la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, 1998;
 • Academia de Poliţie „Alexandru Ion Cuza", Studii Postuniversitare Doctorat, Bucureşti, România, 1993 - 1998
 • Academia M.A.I. a U.R.S.S., 1986 - 1988 -  jurist;
 • Şcoala Superioară de Partid a P.C.U.S. din Rostov-pe-Don, 1983 - 1985 -  pedagog;
 • Universitatea Tehnică din Moldova, inginer-constructor, 1967 - 1972 ;

 

 ACTIVITATE PROFESIONALĂ

-      Ofiţer în Armata Sovietică, Grupul armatelor din Germania: 1972 - 1974

-      Maistru, şef de şantier, trustul "Chişinevstroi" : 1974 - 1978

-      Instructor, Comitetul Raional de partid Frunze din Chişinău: 1978 - 1981

-      Instructor, Comitetul Central PCM: 1981 - 1983

-      Audient Şcoala superioară a PCUS, Rostov-pe-Don: 1983 - 1985

-      Instructor, Comitetul Central PCM: 1985 - 1986

-      Audient, Academia MAI a URSS, or. Moscova: 1986 - 1988

-      Şef Secţie, Direcţia poliţie economică a Ministerului Afacerilor Interne a

-      Republicii Moldova: 1988 - 1989

-      Şef-adjunct, Departamentul Instituţiilor Penitenciare a Republicii Moldova: 1989 - 1990

-      Prorector al Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor 

-      Interne a Republicii Moldova: 1990 - 1998

-      Prodecan al Facultăţii de Drept, conferenţiar universitar, Catedra Drept Penal şi Criminologie, USM: 1998 - 2004

-      Conferenţiar universitar, Catedra Drept Penal şi Criminologie, USM: 2004 -2006

-      Prodecan al Facultăţii de Drept, conferenţiar universitar, Catedra Drept Penal şi Criminologie, USM: 2006- 2009

-      Decan al Facultăţii de Drept, profesor universitar, Catedra Drept Penal şi Criminologie, USM: 14.01.2009

-      Membru al  Senatului  Universităţii de Stat din Moldova: 14.01.2009 - prezent

-      Membru al Seminarului Ştiinţific de profil la specialitatea 12.00.08  Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept proces penal; criminalistică; expertiza judiciară; drept execuţional penal; teoria activităţii operativ-investigativ): 2006 - în prezent

-      Membru al  Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei: 2008- prezent

-      Membru al Consiliului Ştiinţific al CSJ: 2006- prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

(1)               Victor Moraru, Maria Strulea, Mihaela Vidaicu. Drept penal european. - Chişinău: CEP USM, 2011, 226 p. (14,77 c.a.).

(2)               Victor Moraru. Европейское уголовное право: учебное пособие. - Chişinău: CEP USM, 2011, 138 p. (7, 0 c.a.).

 • Note de curs:

(3)               Victor Moraru. Daniel Martin. Vladislav Manea. Drept execuţional penal. Culegeri  de acte normative naţionale şi internaţionale. Chişinău: CEP USM, 2006, 395 p. (34 c.a.)

(4)               Victor Moraru, Daniel Martin, Vladimir Cojocaru. Ghidul condamnatului. Chişinău, Helman- exim SRL, 2008, 112 p. (4,7 c.a.);

(5)               Victor Moraru, Maria Strulea, Mihaela Vidaicu. Drept Penal European. Culegere de Convenţii şi Tratate Internaţionale. Volumul I. Chişinău: CEP USM, 2008, 307 p. (20,0 c.a.);

(6)               Victor Moraru, Maria Strulea, Mihaela Vidaicu. Drept Penal European. Culegere de Convenţii şi Tratate Internaţionale. Volumul II. Chişinău: CEP USM, 2008, 288 p. (17,5 c.a.);

(7)               Victor Moraru, Vladimir Holban. Calificarea infracţiunilor. Cartea VII, Partea I. Chişinău: ELENA POLIGRAF S.R.L., 2009,  99 p. (5,94 c.a.).

(8)               Victor Moraru. Activitatea operativă de investigaţii. Cartea X, Partea II. Chişinău: ELENA POLIGRAF S.R.L. 2009, 170 p. (9,8 c.a.);

(9)               Victor Moraru, Sult Gheorghe, Mironova Svetlana. Правовой статус осужденных РМ. Comarat: Universitatea din Comrat, 2009,152 p. (7,8 c.a.);

(10)           Victor Moraru, Victor Panainte, Igor Cepraga, Iuliana Adam. Ghidul privind implementarea programului penitenciar de bază. Institutul de Reforme Penale, 2009, 96 p. (5,87 c.a.)

(11)           Victor Moraru, Gheorghe Sult, Afanasii Baurciulu. Методические указания по написанию научных работ. Comarat: Universitatea din Comrat, 2009, 58 p. (2,5 c.a.);

(12)           Виктор Морару, Георгий Султ, Светлана Миронова. Правовой статус осуждённых в Республике Молдова. Учебное пособие. US Comrat, 2009 (CEP USM). - 152 p. (9,8 c.a.);

II. Monografii

(13)  Victor Moraru. Confiscarea specială în dreptul penal. - Chişinău : SRL Tipografia Sirius, 2001, 135 p. (7,1 c.a.)

(14)  Victor Moraru. Executarea pedepselor privative de libertate. - Chişinău: CEP USM, 2011. 300 p. (16,0 c.a.).

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

(15)      Victor Moraru. Ruslan Popov. Unele implicaţii ale adoptării legii nr.245 din 02.12.201 privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare, Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice, USM, Chişinău, 25-26 septembrie 2012, p.106-108 (0,2 c.a.).

(16)      Victor Moraru. Mihai Guzun. Informaţia şi securitatea informaţională ca obiect al protecţiei juridico-penale. Revista de ştiinţe penale. Chişinău, 2006, Anul II, p.150-159 (0,4 c.a.);

(17)      Victor Moraru. Factorii de risc în comportamentul suicidar la adolescenţi şi prevenirea acestuia. Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2007, nr.10, p. 29-32 (0,3 c.a.);

(18)      Victor Moraru. Instituţia liberării condiţionate: unele probleme şi soluţii. Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2007, nr.12, p. 23-34 (0,4 c.a.);

(19)      Victor Moraru. Măsurile de siguranţă în dreptul penal al Republicii Moldova: unele propuneri de lege ferenda. Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2008, nr.3, p. 10-13 (0,3 c.a.);

(20)      Victor Moraru, D-L Melinte. Semnele obiective ale luării de mită în legea penală a României: studiu de caz. Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2008, nr.7, p. 27-30 (0,3 c.a.);

(21)      Victor Moraru. Abordarea criminologică a conduitei suicidiare. Revista ştiinţifică „Studia Universitatis". Seria Ştiinţe Sociale. Anul II, 2008, nr.1(11), p.107-111 (0,4 c.a.);

(22)      Victor Moraru, F-V Onofrei. Securitatea informaţională a Republicii Moldova - direcţie principală în politica penală a statului. „Revista Naţională de Drept", Chişinău, 2008, nr.8, p. 18-23 (0,5 c.a.);

(23)      Victor Moraru. Coraportul dintre infracţiunile săvîrşite în legătură cu serviciul şi infracţiunile comise de către persoanele cu funcţie de răspundere. Revista Naţională de Drept,  Ediţie specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", 16 octombrie 2009, Chişinău, nr.10-12, 2009, p. 72-76 (0,3 c.a.);

(24)      Victor Moraru. Совет Европы: перспективы развития. «Закон и жизнь», Chişinău, 2009, nr.12, p.11-15 (0,4 c.a.);

(25)      Victor Moraru, Oleg Rusu. Considerente teoretice privind profilaxia infracţiunilor în rîndul persoanelor liberate din detenţie. Revista Naţională de Drept, Chişinău, 2010, nr.5-6, p. 34-39 (0,5 c.a.)

(26)      Moraru Victor, Gîrlea Anastasia. Delimitarea denunţării false, a declaraţiei mincinoase, concluziei false sau traducerii incorecte de alte infracţiuni conexe. În: Legea şi Viaţa, 2014, nr.6, p.10-15 (  c.a.) .

 • Articole în reviste de circulaţie internaţională:

(27)     Victor Moraru. Modificările recente a conceptului „starea de neputinţă a victimei" în doctrina şi legislaţia penală a RM. Jurnalul de studii juridice, Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi, Romania,Centrul de cercetări juridice, Editura: Lumina, nr. 1-2, 2010, p. 189-201 (1,1 c.a.);

 • Articole în culegeri internaţionale

(28)       Victor Moraru. Unele aspecte privind optimizarea legislaţiei penale. Materialele a XVIII-a Conferinţei ştiinţifice anuală cu participaţie internaţională cu genericul „Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Universitatea „Petre Andrei", Casa de editură „Venus", Iaşi, 2008, p.273-290 (0,7 c.a.);

(29)      Victor Moraru. Boris Sosna. Механизмы судебной защиты прав граждан: поворот исполнения судебных решений. Тезисы национальной научно-практической конференции: «Гражданское образование и права человека», Академия наук Молдовы, 16 septembrie 2008, р.143-147 (0,3 c.a.);

(30)      Victor Moraru. Перспективы оптимизации уголовного законодательства о наказании в сфере предупреждения домашнего насилия. Материалы IV Российского Конгресса уголовного права: «Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 28-29 мая 2009, р.716-721 (0,5 c.a.);

(31)      Victor Moraru. Охрана окружающей среды в уголовном законодательстве Республике Молдова. Материалы V Российского Конгресса уголовного права: «Системность в уголовном праве», Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 27-28 мая 2010, р.355-359 (0,4 c.a.);

(32)      Victor Moraru. Securitatea informaţională ca obiect al protecţiei juridico-penale în legislaţie unor state străine, Primul Simpozion Internaţional cu genericul: „Modalităţi de prevenire şi combatere a fraudelor informatice, „Universitatea Tehnică „Gh.Asachi", Iaşi, România, 15 mai 2010, р.33-43 (0,7 c.a.);

(33)      Victor Moraru. Нарушение прав полета в уголовном законодательстве Республике Молдова // Материалы VI Российского Конгресса уголовного права. Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 26-27 мая 2011, р.824-828 (0,4 c.a.);

(34)      Victor Moraru, Nicolae Buza. Particularităţile subiectului infracţiunii prevăzute la art.137 CP RM - „Tratamente inumane" // Materialele Simpozionului Internaţional cu genericul: „Disponibilităţi creative în lume", ediţia a III-a,  Universitatea Tehnică „Gh.Asachi", Iaşi, România, 26 noiembrie 2011.

(35)      Victor Moraru, Vitalie Stati. Din nou despre inițiativa legislativă privind așa-numita „decriminalizare a infracțiunilor economice" în Republica Moldova. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXIII Международная научная конференция (26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып. 1, ч. 2, p. 19-25, 0,5 c.a.

(36)      Victor Moraru, Vitalie Stati. Hotărârile Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 39-41 din 2017: observații și recomandări. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXIII Международная научная конференция (26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып. 1, ч. 2, p. 26-33, 0,55 c.a.

(37)      Victor Moraru, Vitalie Stati. Raportul dintre infracțiunea de incest și violul săvârșit asupra unui membru de familie în practica judiciară a Republicii Moldova. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXIII Международная научная конференция (26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып. 1, ч. 2, p. 34-40, 0,45 c.a.

(38)      Moraru Victor Ion, Stati Vitalie Anatol. Este oare oportună amendarea Codului Penal al Republicii Moldova pentru incriminarea exercitării atribuțiilor în sectorul public în situție de conflict de interese?. În: "Modern scientific challenges and trends", Collection of scienbtific works of the international scientific conference, Issue 4 Part 2, Warsaw 2018.p. 90-95

(39)      Moraru Victor Ion, Stati Vitalie Anatol. Modificări recente și preconizate privind reglementarea răspunderii penale vînatul ilegal în legislația Republicii Moldova. ?. În: "Modern scientific challenges and trends", Collection of scienbtific works of the international scientific conference, Issue 4 Part 2, Warsaw 2018. P.96-101

(40)      Moraru Victor Ion, Stati Vitalie Anatol. Adoptarea legii Republicii Moldova nr.300 din 21.12.2017 cu privire la sistemul administrației penetenciare: conotații juridico-penale. ?. În: "Modern scientific challenges and trends", Collection of scienbtific works of the international scientific conference, Issue 4 Part 2, Warsaw 2018. P. 102-107

IV. Comunicări ştiinţifice

(41)      Victor Moraru. Ivan Caireac. Corupţia şi businessul  umbros ca factori care destabilizează dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Dezvoltarea umană în condiţiile formării relaţiilor de piaţă." Academia de ştiinţe a Moldovei, Inst. De Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice, Asoc Sociologilor şi Demografiilor din RM. Chişinău: UASM , 2007, p. 185-189 (0,4 c.a.);

(42)      Victor Moraru. Pedeapsa penală - obiectul de studiu al penologiei. Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu genericul: „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european", CEP USM, Chişinău, 2008, p.184-187 (0,5 c.a.);

(43)      Victor Moraru. Existenţa unui scop social util - condiţie sine qua non a riscului întemeiat: probleme de interpretare. Materialele Simpozionului internaţional „Universul ştiinţelor", Asociaţia cultural-ştiinţifică „Vasile Pogor", Iaşi, România, 20 august 2010, p.57-63 (0,4 c.a)

(44)      Victor Moraru. Nicolae Buza.  Particularităţile subiectului infracţiunii prevăzute la art. 137 CP RM - Tratamente inumane. Materialele Simpozionului Internaţional „Universul Ştiinţelor". Ediţia a II-a. Asociaţia cultural-ştiinţifică „Vasile Pogor", Iaşi, România, 20 septembrie, 2011, p. 134-139, (0,4 c.a.)

(45)      Victor Moraru. European Court on human rights in the course of justice interference. Lumen International Scientific Conference, Iaşi, România, february 18-19, 2011, p.74-78, (0,4 c.a.)

(46)      Victor Moraru. Dimensiuni contemporane ale dezvoltări. Fundalul romanesc al sincronizării europene. Cea de-a XX-a Ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice la nivel național. Universitatea "Petre Andrei" din Iași.

V. Alte publicaţii

(47)           Victor Moraru, Daniel Martin, Vladislav Manea. Curricula la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt cu frecvenţă redusă). Chişinău: CEP USM, 2008, 29 p. (1,3 c.a.);

(48)           Victor Moraru, Daniel Martin, Vladislav Manea. Curricula la disciplina Dreptul execuţional-penal (învăţămînt cu frecvenţă redusă). Chişinău: CEP USM, 2008, 29 p. (1,6 c.a.);

(49)           Victor Moraru, Daniel Martin, Vladislav Manea. Curricula la disciplina Alternativele detenţiunii (învăţămînt la zi). Chişinău: CEP USM, 2009, 29 p. (1,3 c.a.);

(50)           Victor Moraru, Daniel Martin, Vladislav Manea. Curricula la disciplina Dreptul execuţional-penal (învăţămînt la zi). Chişinău: CEP USM, 2009, 29 p. (1,6 c.a.).

(51)           Victor Moraru. Перспективы оптимизации уголовного законодательства о наказании в сфере предупреждения домашнего насилия // Материалы IV Российского Конгресса уголовного права:«Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 28-29 мая 2009, р.716-721 (0,5 c.a.);

(52)           Victor Moraru. Охрана окружающей среды в уголовном законодательстве Республике Молдова // Материалы V Российского Конгресса уголовного права: «Системность в уголовном праве», Московский Государственный Университет им М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, 27-28 мая 2010, р.355-359 (0,4 c.a.);

(53)           Victor Moraru. Securitatea informaţională ca obiect al protecţiei juridico-penale în legislaţie unor state străine // Primul Simpozion Internaţional cu genericul: „Modalităţi de prevenire şi combatere a fraudelor informatice, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi", Iaşi, România, 15 mai 2010, р.33-43 (0,7 c.a.); 

(54)           Victor Moraru. Existenţa unui scop social util - condiţie sine qua non a riscului întemeiat: probleme de interpretare // Materialele Simpozionului internaţional „Universul ştiinţelor", Asociaţia cultural-ştiinţifică „Vasile Pogor", Iaşi, România, 20 august 2010, p.57-63 (0,4 c.a). 

(55)           Victor Moraru, Nicolae Buza. Particularităţile subiectului infracţiunii prevăzute la art.137 CP RM - „Tratamente inumane" // Materialele Simpozionului Internaţional cu genericul: „Disponibilităţi creative în lume", ediţia a III-a,  Universitatea Tehnică „Gh.Asachi", Iaşi, România, 26 noiembrie 2011.  

 • Activitatea comunitară: 

-        Conferinţa ştiinţifică a Consiliului Europei în cooperare cu Ministerul Justiţiei al RM, Chişinău, septembrie 2001;

-        Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Chişinău, USM, 28 septembrie 2006;

-        Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul: „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, USEM, Chişinău, 15 decembrie 2007;

-        Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul "Dezvoltarea umană în condiţiile formării relaţiilor de piaţă", Chişinău, 2007;

-        Conferinţa naţională ştiinţifico-practică cu genericul " Наука, культура, образование", Comrat, 11 februarie 2008;

-        A XVIII-a conferinţă ştiinţifică anuală cu participare internaţională cu genericul: "Tradiţie şi reformă în dreptul românesc", Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi, 29-31 mai 2008;

-        Simpozionul Internaţional cu genericul: „Dreptul european şi Dreptul naţional", Universitatea „OVIDIUS" din Constanţa, Centrul de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-canonice al Celor Trei Religii Monoteiste (Mozaică, Creştină şi Islamică) şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 4 iulie 2008;

-        Conferinţa naţională ştiinţifico-practică cu genericul " Гражданское образование и права человека", Chişinău, 16 septembrie 2008;

-        A III-a sesiune de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din RM cu genericul „Administraţia publică în statul de drept", Institutul de Ştiinţe Administrative din RM, Chişinău, 27-28 septembrie 2008;

-        Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Роль образовательных учреждений ФСИН Россия в обеспечении эффективного функционирования уголовно-исполнительной системы", Владимерский юридически институт Федеральной службы исполнения наказания, Federaţia Rusă, or.Vladimir, 19-20 noiembrie 2008; 

-        Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european", CEP USM, Chişinău, 2008.

-        Simpozionul Internaţional "UNIVERSUL ŞTIINŢELOR" - Ediţia a V-a Iaşi, România, 07 septembrie 2014.

-        Simpozionul Internaţional "UNIVERSUL ŞTIINŢELOR" - Ediţia a V-a Iaşi, România, 06 septembrie 2015.

-      Conferința Internațională Bienală, Universitatea de Vest; raport: V.Moraru  " Probleme privind prevezibilitatea unor infracțiuni contra justiției, 2-3 noiembrie 2018, Timișoara, România.

 

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012 

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

-          membru  al colegiului de redacţie sau recenzent al revistei ştiinţifice: Jurnalul de Studii Juridice

-          expert în programe naţionale sau internaţionale: Institutul de Reforme Penale

-          conducător ştiinţific a tezelor de doctor în ştiinţe la specialitatea: 12.00.08 - Drept Penal şi Criminologie 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - excelent

Franceză - bine

 

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

-   Medalia Meritul Civic - 2009

-   Diferite premii, distincţii, diplome legate de activitatea ştiinţifică

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.