Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Popescu Dorin
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: +373 22 57 78 35; 22 57 76 90
E-mail: avocatulpopescu@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal. Partea generală

Calificarea infracţiunilor

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea generală 

STUDII

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1996  

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1996 - prezent

Prodecan, Baroul de avocaţi Chişinău, circumscripţia Curţii de Apel Chişinău, noiembrie 2012 - prezent

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Caracterul şi gradul influenţei circumstanţelor atenuante şi a celor agravante asupra categoriei şi mărimii pedepsei // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, 2001, p. 336-340

Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante, - criteriu de bază al individualizării şi aplicării pedepsei penal // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, 2001, p. 331-335

Coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi circumstanţele speciale - semne calificative şi semne privilegiate ale componenţei de infracţiune // Revista naţională de drept, 2013, nr. 10, p. 54-59

II. Comunicări ştiinţifice

Problemele aplicării pedepsei penale în cazul cumulului de infracţiuni // Rezumatele comunicărilor Conferinţei corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998-1999, Chişinău: CEP USM, 2003, p.49-50

Rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei penale. Locul lor în sistemul legislaţiei penale a Republicii  Moldova // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Pedeapsa ca formă a răspunderii juridice şi rolul ei în societatea de tranziţie", Universitatea de Criminologie, Chişinău, 14-15 februarie 2002, p. 292-302

Trăsăturile caracteristice ale circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", 30 sept. - 6 oct. 2003, Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socio-umanistice, vol. I, Chişinău, 2003, p. 81-82

Unele probleme privind aplicarea circumstanţelor atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldova // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", 30 sept. - 6 oct. 2003, Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, vol. I, Chişinău, 2003, p. 83-84

III. Alte publicaţii

Noţiunea individualizării pedepsei penale şi rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la individualizarea pedepsei penale // Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", Chişinău, USM, 21-22 sept. 2011, p. 259-262

Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu genericul „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016", Chişinău, 14 oct. 2011, p. 132-137

Интеграция правовой науки и образования в подготовке юристов в Республике Молдова // Conferinţa internaţională „Интеграция правовой науки и образования в подготовке юристов: опыт стран СНГ и Европы", 29 mai - 1 iunie 2008, or. Harikov, Ucraina  

Rolul circumstanţelor agravante în prevenirea criminalităţii // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere", 18-19 aprilie 2003, Chişinău, 2003, p. 166-168

Noţiunea individualizării pedepsei penale şi rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la individualizarea pedepsei penale // Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", Chişinău, USM, 21-22 sept. 2011, p. 259-262 (coautor: Gheorghe Ulianovschi)

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, 2011 - prezent

Membru în grupul de autori ai elaborării proiectului „Ghidul cu privire la aplicarea pedepsei"

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Franceza - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Medalia „Universitatea de Stat din Moldova" decernată cu prilejul celei de-a 60-a aniversare a fondării USM (legitimaţia nr. 804)

Medalia „80 рокiв Академiï внутрiшнiх вiйськ МВС Украïни" (legitimaţia din 07.07.2012) 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2023 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.