Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Spoială Alexandru
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir.11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 59 36 62
E-mail: alexandruspoiala@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Probațiunea, penologia

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea Specială (master 120 credite)

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Tema tezei de doctorat: „Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane”

Candidat la funcția de judecător, Institutul Național al Justiției, 2009

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Institutul Național al Justiției, formator și membru al Consiliului INJ, 2012 - prezent

Universitatea de Stat din Moldova, lector universitar, 2005 – prezent

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, judecător, 2009 – prezent

SRL ”Odysseus”, șef Departament Juridic, aprilie 2009 – iulie 2009

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, cercetător ştiinţific superior, 2003 - 2007

Universitatea de Stat din Moldova, lector asistent, 2002 – 2003

Avocat, Cabinetul Avocatului „Eșanu Adriana”, 2010 – prezent

PUBLICAŢII

I. Monografii:

Ursu V., Condrat R., Spoială A., Gandrabura Gh., Drogurile şi delincventa juvenilă: aspecte juridico-penale, criminologice şi procesual-penale, monografie, tipografia „Elena V. I.”, Chişinău, 2005, 166 p. (7,32 c. a.)

Spoială A., Infracţiuni specifice instituţiilor penitenciare, monografie, editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău 2005, 148 p. (6,0 c. a.)


Spoială A., Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor, monografie, Centrul editorial al UASM, Chişinău 2009, 266 p. (10,6 c. a.)

II. Articole în culegeri naţionale:

Spoială A., Influenţa erorii asupra calificării concursului de infracţiuni, Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", Chişinău, 2003, p. 61 - 62 (0,1 c. a.);

Spoială A., Reglementarea concursului ideal de infracţiuni în legislaţia naţională, Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", Chişinău, 2003, p. 63 - 64 (0,1 c. a.)

Gladchi Gh., Spoială A., Medierea: concept şi particularităţi de realizare, Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, ediţia IV-a, Chişinău, 2003, p. 47 - 57 (0,5 c. a.)

Spoială Alexandru, Unele reglementări în materie penitenciară la nivel internaţional, Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, ediţia IV-a, Chişinău, 2003, p. 267 - 278 (0,4 c. a.)

Condrat R., Spoială A., Unele consideraţii privind traficul ilicit şi consumul abuziv de substanţe narcotice, Anale Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, ediţia IV-a, Chişinău, 2003, p. 135 - 144 (0,4 c. a.)

Gladchi Gh., Plăcintă N., Spoială A., Criminalitatea în perioada de tranziţie (studiu statistico-criminologic), Analele Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, ediţia a V-a, Chişinău, 2005, p. 78 - 87 (0,5 c. a.)

Gladchi Gh., Gruşca I., Spoială A., Problema adaptării profesionale în organele afacerilor interne, Anuar ştiinţific „Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii", ediţia a VI-a, Academia „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, Chişinău, 2006, p. 73 - 94 (1,0 c. a.)

Gladchi Gh., Spoială A., Repararea prejudiciului victimei infracţiunii, revista Legea şi Viaţa, nr. 3, 2004, p. 16 - 23 (0,7 c. a.)

Gladchi Gh., Spoială A., Particularităţi în definirea probaţiunii, revista Legea şi Viaţa, nr. 11, 2004, p. 4 - 9 (0,8 c. a.)

Gladchi Gh., Spoială A., Instituţia probaţiunii în unele state străine, Analele Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, ediţia V-a, Chişinău, 2005, p. 219 - 231 (1,1 c. a.)

Spoială A., Evoluţia instituţiei de probaţiune, Analele Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, ediţia V-a, Chişinău, 2005, p. 258 - 271 (1,1 c. a.)

Spoială A., Standarde juridice internaţionale în domeniul probaţiunii, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, 2005, p. 169 - 174 (0,6 c. a.)

Gladchi Gh., Spoială A., Rolul organelor afacerilor interne în reintegrarea socială a delincvenţilor, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI, Ştiinţe socioumanistice, ediţia VI-a, Chişinău, 2006, p. 66 - 70 (0,6 c. a.)

Spoială A., Generalităţi privind alternativele privaţiunii de libertate, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI, Ştiinţe socioumanistice, ediţia VI-a, Chişinău, 2006, p. 236 - 240 (0,6 c. a.)

Spoială A., Obligaţiile impuse în cadrul sancţiunii de probaţiune, Anuar ştiinţific „Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii" ediţia VI-a, Academia „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, Chişinău, 2006, p. 241 - 254 (0,9 c. a.)

Spoială A., The problem of removing and returning offenders in community, Revista de Ştiinţe Penale, anuar, anul II, Chişinău, 2006, p. 247 - 257 (0,8 c. a.)

Spoială A., Participarea comunităţii la reintegrarea socială a infractorilor supuşi probaţiunii, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", vol. II, Chişinău, 2006, p. 271 - 276 (0,7 c. a.)

Florea V., Spoială A., Procesul de prognozare a recidivei persoanelor supuse probaţiunii, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI, Ştiinţe socioumanistice, ediţia a VII-a, Chişinău, 2006, p. 27 - 33 (1,0 c. a.)

Florea V., Spoială A., Influenţa comunităţii asupra procesului de reintegrare a persoanelor supuse probaţiunii, Anuar ştiinţific „Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii", ediţia VII-a, Academia „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, Chişinău, 2006, p. 12 - 26 (0,9 c. a.)

Spoială A., Implementarea instituţiei probaţiunii în legislaţia Republicii Moldova: propuneri de lege ferenda, Anuar ştiinţific „Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii", ediţia a VII-a, Academia „Ştefan cel Mare" a MAI al RM, Chişinău, 2006, p. 81 - 97 (0,9 c. a.)

Spoială A., Organele administraţiei publice în domeniul executării sancţiunilor penale, Caietul Ştiinţific, nr.1 / 2006, Institutul de Ştiinţe Administrative din RM, Chişinău, 2007, p. 223 - 228 (0,5 c.a.);

Spoială A., Sancţiunile intermediate în dreptul penal, Revista de Ştiinţe Penale, Anuar, Anul III, Chişinău, 2007, p. 228 - 237 (0,6 c. a.)

Spoială A., Implementarea instituţiei probaţiunii în legislaţia Republicii Moldova: propuneri de lege ferenda, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, publicaţie ştiinţifico-practică, informativă şi de drept, nr. 4, Chişinău, 2008, p. 77 - 82 (0,5 c. a.)

Spoială A., Reglementarea juridică a probaţiunii în legislaţia Republicii Moldova, revista Jurnalul de studii juridice, anul III, nr. 3 - 4 / 2008, Iaşi, România, p. 74 - 99 (1,6 c. a.)

Споялэ А., Надзор как метод реализации целей пробации, Материалы IV российского конгресса уголовного права «Категория «ЦЕЛЬ» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии», 28 - 29 мая 2009, МГУ, Москва, с. 767 - 771 (0,25 с. а.)

Spoială A., Sistemul sancţionator aplicat întreprinderilor mici şi mijlocii, Studia Universitatis, nr. 8 (28), Chişinău, 2009, p. 158 - 163 (0,7 c. a.)

III. Materiale ale comunicărilor ştiinţifice

Spoială A., Unele aspecte privind prevenirea şi combaterea criminalităţii juvenile, Materialele conferinţei „Probleme de prevenire şi combatere a delicventei juvenile, traficului de fiinţe umane şi migraţiunii ilegale”, Chişinău, 2004, p. 260 - 265 (0,4 c. a.)

Spoială A., Combaterea traficului de femei în scop de exploatare sexuală în ţările Uniunii Europene, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice (traficul de fiinţe umane, terorismul, spălarea banilor, traficul ilicit de droguri şi armament)", Chişinău, 2005, p. 254 - 259 (0,4 c. a.)

Spoială A., Instituţia probaţiunii în Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea regională: probleme şi perspective de prevenire şi combatere", Chişinău, 2005, p. 250 - 261 (0,8 c. a.)

Gladchi Gh., Spoială A., Sancţiunea de probaţiune aplicată persoanelor dependente de droguri, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice (traficul de fiinţe umane, terorismul, spălarea banilor, traficul ilicit de droguri şi armament)", Chişinău, 2005, p. 228 - 233 (0,5 c. a.)

Spoială A., Trăsăturile caracteristice sancţiunii de probaţiune, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2006, p. 295 - 297 (0,1 c. a.)

Spoială A., Deficienţe în executarea sancţiunii de probaţiune, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2006, p. 297 - 299 (0,1 c. a.)

IV. Lucrări metodico-didactice

Gladchi Gh., Cuşnir V., Clefos A., Andronachi A., Spoială A., Condrat R., Cercetarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane de către organele afacerilor interne, material metodic, editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, 61 p. (3,5 c. a.)

Condrat R., Spoială A., Gandrabura Gh., Tactica prevenirii, descoperirii şi combaterii infracţiunilor legate de droguri, material metodic, editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, 88 p. (5 c. a.)

Spoială A., Culegere de practică judiciară în materie penală (material metodic), editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2014, 105 p. (4,8 c. a.)

Condrat R., Spoială A., Tactica cercetării şi combeterii infracţiunilor legate de droguri, material metodic, editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2014, 60 p. (3,5 c. a.)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa – fluent

Engleza – bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Menţiune acordată de Institutul Naţional al Justiţiei al RM, 2008

Deţinător al Premiului municipal pentru tineret în domeniul culturii, artei, tehnicii şi ştiinţei (ediţia 2006)

Insigna „Colaborator emerit" acordată de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (decembrie 2006)

Patru mulţumiri acordate de Ministerul Afacerilor Interne şi Academia "Ştefan cel Mare" (2003 - 2007)

Trei premii băneşti acordate de Ministerul Afacerilor Interne şi Academia "Ştefan cel Mare"

Posesor al Medaliei "Universitatea de Stat din Moldova", decernată cu prilejul celei de-a 60-a aniversare a USM

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.