Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: (+373 22) 59 38 28, 079173238
E-mail: alinsav@inbox.ru

STUDII:

 • Licența în drept, Facultatea de Drept, USM, 1997, Chișinău, R.Moldova
 • Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002. Tema tezei de doctorat: "Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare"

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

 • USM - (1997 - prezent); Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal. 

BURSE ÎN STRĂINĂTATE

Stagieri în ţară şi în străinătate (statul, locul, timpul)

 • Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul Programului Tempus Tacis „Crearea unui Masterat în domeniul Dreptului şi a Gestiunii Vinului" (Franţa, Universitatea Montesquieu-Bordeaux IV în perioada 01.12.2005 - 28.02.2006.
 • Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul Programului Tempus Tacis „Crearea unui Masterat în domeniul Dreptului şi a Gestiunii Vinului" (Spania, Pamplona, Universitatea Publică a Navarei în perioada 01.03.2006-25.03.2006).

Participarea la granturi, proiecte:

 • Elaborarea manualului model „Drept Penal. Partea Generala" in cadrul Proiectului MOL/02/008 Centrul de Studii şi Politici Juridice (contract de grant nr.105362). Finalitatea - editarea manualului model „Drept Penal. Partea Generala" - anul 2005. 

Participări la conferinţe:

 • Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1996/1997" (30 septembrie - 05 octombrie 1998, Chişinău).
 • Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999" (27 septembrie - 02 octombrie 2000, Chişinău).
 • Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Probleme actuale ale ştiinţei dreptului penal şi criminologiei în spaţiul postsocialist" (29-30 noiembrie 2002, Chişinău).
 • VI-a Reuniune ştiinţifică a Asociaţiei Naţionale a tinerilor jurişti din România (25 februarie - 02 martie 2003, Soveja, jud.Vrancea, România).
 • Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere" (18-19 aprilie 2003, Chişinău).
 • Conferinţa ştiinţifică a magistranzilor "Prin greutăţi spre cunoştinţe", Ediţia I-a ( 23 mai 2003, Chişinău).
 • Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională a avocaţilor CSI şi Marocco "Organizarea şi activitatea sistemului judiciar şi a avocaturii în Marocco" (septembrie 2003, or. Agadir, Marocco).
 • Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002" (30 septembrie - 06 octombrie 2003, Chişinău).
 • Conferinţa ştiinţifico-practică a avocaţilor Rusiei, statelor CSI şi a Germaniei "Garanţiile independenţei şi drepturile sociale ale avocaţilor Germaniei. Drepturile avocaţilor Uniunii Europene" (Germania, or. Dusseldorf, 11 octombrie, 2004).
 • Conferinţa internaţională "Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice" (Chişinău, 19-20 noiembrie, 2004).
 • Conferinţa ştiinţifico-practică a avocaţilor Rusiei, statelor CSI şi a Singapore-ului "Organizarea şi activitatea avocaturii în statul Singapore. Asigurarea răspunderii profesionale a avocaţilor." (Singapore, 22 martie, 2005).
 • Conferinţa Patrulaterului Facultăţilor de Drept (Iaşi-Chişinău-Bălţi-Cahul), noiembrie 2007 (Iaşi, România).
 • Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" Consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea. (Chişinău, 15 decembrie 2007).
 • Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Rolul instituţiilor de învăţămînt al Serviciului Federal de Executare a Pedepselor din Federaţia Rusă în asigurarea funcţionării efective a sistemului execuţional-penal" (Federaţia Rusă, Vladimir, 19-20 noiembrie 2008.)
 • Conferinţa ştiinţifico-practică a avocaţilor, organizată de Uniunea Internaţională a avocaţilor şi Asociaţia avocaţilor din Grecia, cu genericul: "Principiile şi standardele internaţionale ale activităţii de avocat. Organizarea avocaturii în Grecia" (Grecia, Atena, 6 octombrie, 2009).
 • Conferinţa ştiinţifico-practică a avocaţilor, organizată de Uniunea Internaţională a avocaţilor, cu genericul: "Principiile şi standardele internaţionale ale activităţii de avocat. Organizarea avocaturii în Vietnam" (Vietnam, Hoșimin, 24 martie, 2010).
 • Conferinţa internaională ştiinţifico-practică "Societatea Civilă în realizarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016" (Chișinău, 14 octombrie 2011).
 • Conferinţa ştiinţifico-practică a avocaţilor, organizată de Uniunea Internaţională a avocaţilor și Asociaţia avocaţilor din Spania, cu genericul: "Standardele internaţionale ale activităţii de avocat. Organizarea avocaturii în Spania" (Spania, Barselona, 31 octombrie, 2011).
 • Masă rotundă "Accesul femeilor avocate la garanțiile și facilitățile asigurate de sistemul de securitate socială". (Chișinău, 22 decembrie 2011).
 • Conferinţa ştiinţifico-practică privind perfecționarea calificării avocaţilor, organizată de Uniunea Internaţională a avocaţilor, Asociația avocaților Germaniei și Uniunea internațională Germano-Rusă a avocaților cu genericul: "Organizarea și desfășurarea activității avocaturii în Germania" (Germania, Berlin, 17 octombrie 2013).
 • Conferință științifică "Provocările societății contemporane. Protecția datelor cu caracter personal: O nouă provocare?" (Chișinău, USM, 28 ianuarie 2014). Raportul pe tema: "Protecția datelor cu caracter personal: impediment în acordarea asistenței juridice calificate."
 • Primul forum juridic din Republica Moldova. (Chișinău, 15 martie 2014)
 • Seminarul de instruire în cadrul programului "Profesioniștii pentru Drepturile Omului" la subiectul: "Audierea martorilor".- Certificat nr.34-g/2014. (08 mai 2014, Chișinău.)
 • Cursul de instruire pentru avocați - formatori în domeniul Tehnicilor și abilităților de prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată, (în total 20 ore), organizat de Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Republica Moldova cu participarea formatorilor de la National Institute for Trial Advocacy din SUA. (10-12 mai 2014, Chișinău)
 • Conferinţa ştiinţifico-practică a avocaţilor, organizată de Uniunea Internaţională a avocaţilor și Asociaţia avocaţilor din Georgia, cu genericul: "Standardele internaţionale ale activităţii de avocat. Organizarea avocaturii în Georgia" (Georgia, or.Tbilisi, mai 2015)
 • XVI Conferință științifică internațională Interpretarea dreptului: paradigmele hermeneuticii juridice/ Lecturi in memoriam prof.Spiridonov L.I. (8-9 aprilie 2016, Sankt-Petersburg)
 • Conferinţa ştiinţifico-practică a avocaţilor, organizată de Uniunea Internaţională a avocaţilor și Asociaţia avocaţilor din Japonia, cu genericul: "Standardele internaţionale ale activităţii de avocat. Organizarea avocaturii în Japonia" (Japonia, or.Tokio, octombrie 2017).
 • Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", 8-9 noiembrie 2018. Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice, Chișinău, 2018, p.252-255.
 • Conferința științifico-practică internațională "Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informationale", Chișinău, 13-14 decembrie 2018, USM.

 

Membru al Comisiilor parlamentare, guvernamentale, ministeriale:

(1) Membru al Colegiului Disciplinar al Notarilor de pe lîngă Ministerul Justiției al RM (2013 - 2016).

Titluri didactice şi ştiinţifice: doctor în drept, conferențiar universitar 

Distincţii de stat (ordine, medalii, diplome etc.)

(2) Medalia Jubiliară „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova", Hotărîrea CSŞDT din 29.09.2006.

PUBLICAŢII

Manuale

(1) Album de scheme. Drept penal. Partea generală (material metodico-didactic). Chişinău, 2004, 136 p. Coautor: Mariana Grama

(2) Drept penal. Partea generală. Volumul I. Chişinău, 2005. ed. CARTIER juridic, 624p.Coautori: Stela Botrnaru, Mariana Grama, Vladimir Grosu.

(3) Drept penal. Partea generală. Volumul I. Chişinău, 2012. ed. Tipografia Centrală, 328 p. Coautori: Stela Botnaru, Mariana Grama, Vladimir Grosu.

(4) Drept penal. Partea generală. Volumul II. Chişinău, 2016. ed. Tipografia Centrală, 336 p. Coautori: Stela Botrnaru, Mariana Grama, Daniel Martin

Note de curs:

(5) Programa analitică a cursului  Criminologie. Chişinău: CE USM, 2003. - 64p. Coautiru: Igor Ciobanu, Igor Zaporojan

(6) Аналитическая программа по курсу "Криминология". Кишинэу, 2003. - 63c.Coautori: Igor Ciobanu, Igor Zaporojan

(7) Curriculum la disciplina Victimologie (program master). Chişinău: CE USM, 2010. - 20p. Coautor: Dorina Gurev

(8) Legea penală.Material metodico-didactic. Chişinău, 2012. ed. CEP USM,        60 p. Coautor: Igor Hadîrcă

(9) Latura subiectivă a infracțiunii.Material metodico-didactic. Chişinău, 2012. ed. CEP USM,   52 p.Coautor: Igor Hadîrcă

(10)   Raportul juridic penal.Material metodico-didactic. Chişinău, 2013. ed. CEP USM,   20 p. Coautor: Igor Hadîrcă

(11)   Formele infracțiunii intenționate.Material metodico-didactic. Chişinău, 2013. ed. CEP USM,   49 p. Coautor: Igor Hadîrc

(12)   Răspunderea penală.Material metodico-didactic. Chişinău, 2013. ed. CEP USM,   26 p. Coautor: Igor Hadîrcă

Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova   

(13)   La science au service de la societe. Aide-memoire sur des themes de civilisation. - Chişinău, 1992, -p.8.

(14)   Apărarea dreptului de proprietate. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat. Seria "Lucrări studenţeşti", Chişinău, 1997, p.218-222. Coautor: Sergiu Baieș

(15)   Stadiile activităţii infractorice. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1996/1997". Rezumatele comu-nicărilor. Ştiinţe umanistice. - Chişinău, 1998. -p.20.

(16)   Imposibilitatea pregătirii şi tentativei de infracţiune. Buletinul asociaţiei tinerilor    jurişti. - 1999. - Nr.2 (15). - p.60-64.

(17)   Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare. Studii comparative. Chişinău, 1999, 300p.

(18)   The European Union and the Republic of Moldova. Implementing the Partnership and Cooperation Agreement. Comparative Studies. Chişinău, 1999, 289p.

(19)   Temeiul răspunderii penale pentru infracţiunea neconsumată. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999". Rezumatele comu-nicărilor. Ştiinţe socio-umane. - Chişinău, 2000. - p.37-38.

(20)   Formarea intenţiei infracţionale şi divulgarea ei. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socio-umane". Vol. I. - Chişinău, 2000, p.130-135.

(21)   Incriminarea actelor preparatorii. Revista naţională de drept. - 2000. - Nr.1 (1). - p.34-35

(22)   Consumarea infracţiunii în materie de furt. Revista naţională de drept. - 2000. - Nr.2 (2). - p.29-30

(23)   Tentativa improprie cu privire la obiectul infracţiunii. Avocatul poporului. - 2000. - Nr.10-12. - p.26-27

(24)   Consumarea infracţiunii în materie de furt. Avocatul poporului. - 2001. - Nr.1-3. - p.47

(25)   Modalităţi speciale ale pregătirii de infracţiune. Revista naţională de drept. -2001. - Nr.1(4). - p.27-29.

(26)   Conceptul de infracţiune consumată. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2001, p.353-358.

(27)   Delimitarea actelor preparatorii de actele de executare. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2001, p.359-365.

(28)   Infracţiunea - fapt epuizat. Revista naţională de drept. - 2001. - Nr. 4 (7) p.41-44

(29)   Conceptul fazelor de desfăşurare a activităţii infracţionale şi formele infracţiunii. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2002, p.257-261.

(30)   Pregătirea de infracţiune - o formă incriminată şi sancţionată de legea penală. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2002, p.262-269.

(31)   Criminalitatea în perioada de tranziţie. Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. - Chişinău, 2003, p.162-165.

(32)   Tentativa improprie. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2003, p.235-243.

(33)   Componenţa de infracţiune în cadrul formelor infracţiunii neconsumate. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2003, p.228-235.

(34)   Legea intermediară. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002". Rezumatele comunicări-lor. Ştiinţe socioumanistice. Vol.I. - Chişinău, 2003, p.47-48.

(35)   Tentativa la infracţiunea complexă. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002". Rezumatele comunicări-lor. Ştiinţe socioumanistice. Vol.I. - Chişinău, 2003, p.45-46.

(36)   Conceptul şi particularităţile tentativei de infracţiune. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2004, p. 329-334.

(37)   Conceptul actului preparator şi cadrul legal specific acestuia. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2004, p.335-342.

(38)   Garantarea „dreptului la apărare" prin prisma legislaţiei naţionale a republicii Moldova şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Revista patrulaterului facultăţilor de drept Iaşi-Chişinău-Bălţi-Cahul. Dialogi juridici. Nr.1, noiembrie, 2007.

(39)   Роль религии в процессе ресоциализации осужденных к лишению свободы. Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică consacrată aniversării a 65-ani  „Rolul instituţiilor de învăţămînt al Serviciului Federal de Executare a Pedepselor din Federaţia Rusă în asigurarea funcţionării efective a sistemului execuţional-penal", Vladimir, 2009, p.352-355.

(40)   Investigații hermeneutice în Republica Moldova și Romania. Studia Universitatis Modaviae. Științe sociale. Nr.11, 2015. Chișinău, 2016, p.141-148.

(41)   Герменевтические исследования в республике Молдова и в Румынии. Юридическая герменевтика в ХХI веке. Санкт-Петербург, изд.АЛЕТЕЙЯ, 2016, стр.383-397. Под общей редакцией Е.Н.Тонкова, Ю.Ю.Ветютнева.

 

Comunicări ştiinţifice

(42)   Violența în familie: de la tradiție spre faptă incriminată. Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", 8-9 noiembrie 2018. Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice, Chișinău, 2018, p.252-255.

(43)   Impactul regimului sancționator favorizant asupra procesului criminogen. Conferința științifico-practică internațională "Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informationale", Chișinău, 13-14 decembrie 2018, USM.

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2023 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.