Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Ulianovschi Gheorghe
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: (+373 22) 57 78 35
E-mail: ulianovschi.nadia@mail.ru

 

DOMENII DE CERCETARE

 • Drept penal
 • Drept procesual penal

DOMENIUL DE INTERES ȘTIINȚIFIC

 • Infracțiunile contra justiției
 • Respectarea dreptului omului în dreptul penal

DISCIPLINE PREDATE

 • Drept penal. Partea generală (1) și (2)
 • Respectarea drepturilor omului în dreptul penal

STUDII

 • Doctor în Drept, Universitatea «Babeș-Bolyai», Cluj-Napoca, România, 1999 Tema tezei de doctorat: «Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției»
 • Licența în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1978
 • Scoala pedagogica din Orhei,invatator de clasele primare,1969.

STAGII DE PREGĂTIRE ȘI DOCUMENTARE

 • Cursuri de stagiere de scurtă durată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, 1997 și 1999, Strasbourg, Franța
 • Curs de stagiere de scurtă durată privind aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, 1996 Portugalia (Lisabona)
 • Cursuri de stagiere de scurtă durată privind aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului Olanda, 1997, 1998, 1999, 2000
 • Conferințe și seminare internaționale privind organizarea și asigurarea îndependenței sistemului judecătoresc, care au avut loc în Bulgaria (Sofia) - 1995; Franța (Paris) - 1996; Elveția (Neuchatel) - 1996; Ungaria (Budapesta) - 2000;
 • Elveția (Lausanne)- 2001 și Cehia (Praga) - 2004

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 • Conferențiar universitar, Departamentul Drept Penal, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova de la 01 septembrie 2002 - prezent,
 • Președinte al Curții de Apel Comrat, din oficiu membru al Curtii Supreme de Justitie, 17 octombrie 2012 - 7 mai 2014,
 • Avocat, B.A.A. «B.U. Ș.", octombrie 2002 - prezent.
 • Judecător și Președinte al Tribunalului Chișinău, membrul Plenului Curții Supreme de Justiție, 2 septembrie 1996 - 7 mai 2002
 • Judecător la Judecătoria Supremă a RSSM, 30 iunie 1990 - 2 septembrie 1996
 • Judecător, judecătoria raionului Sovietic, or. Chișinău, 15 iunie 1990 - 30 iunie 1990
 • Procuror în organele Procuraturii RSSM, 01 august 1978 - iunie 1990
 • Învățător: 1969-1970; 1972-1973.

PUBLICAȚII 

I.   Manuale

(1) Dreptul militar în Republica Moldova, Chișinău: Prut Internațional, 2003, - 360 pag. (în colab.)

II.   Monografii

(2)  Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, Chișinău, Garuda-Art, - 173 p.

(3)  Extrădarea, Chișinău, Centru de Drept al Avocaților, 2009, - 100 p. (coautor: Grama Mariana)

III.            Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

(4)          Rudă  apropiată - martor? //Legea și Viața, nr. 1, 1994, p. 26-27

(5)          CPP necesită completări și modificări //Legea și Viața, nr. 10, 1994, p. 3-6

(6)           Controlul judecătoresc al legalității mandatului de arestare //Ghidul avocatului, nr. 2, 1996, p. 5-7

(7)          Denunțarea calomnioasă și mărturia mincinoasă în proiectul noului Cod Penal //Avocatul Poporului, nr. 10, 1998, p. 3-5

(8)           Tortura //Buletinul Asociației tinerilor juriști, nr. 9, 1998, p. 48-60

(9)           Arestarea nelegală și cercetarea abuzivă //Buletinul Asociației tinerilor juriști,   nr. 1, 1999, p. 64-82

     (10) Sarcina actuală a statului constă în asigurarea bunei funcționări a justiției și   nu reformarea ei             //Avocatul Poporului, nr. 7-8, 1999, p. 7-8

(11) Unele reflecții asupra noțiunii de infracțiune în concepția proiectului noului Cod penal al RM //Avocatul Poporului, nr. 4-6, 2000, p. 26-29

(12) Reglementarea inamovibilității judecătorului // Revista națională de drept,  nr. 1, 2001, p. 10-13

(13) Considerații privind  prevederile Capitolului II „Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei», din proiectul noului Cod penal al RM. // Revista națională de drept, nr. 11, 2001, p. 11-27 (coautor: Serghei Brînză)

(14) Infracțiuni  privitoare la viața sexuală - opinii pe marginea Proiectului noului  Cod penal al RM. // Revista națională de drept, nr. 12, 2001, p. 4-13 (coautor:  Serghei Brînză)

(15) Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei - opinii pe marginea proiectului noului Cod penal al RM. //Revista națională de drept, nr. 1, 2002, p. 7-11 (coautor: Serghei Brînză)

(16) Din proiectul noului Cod penal  al RM: «Considerații vizînd prevederile Capitolului VII Infracțiuni contra familiei și a minorului» //Revista națională de Drept, nr. 2, 2002, p. 9-18 (coautor: Serghei Brînză)

(17) Unele aspecte ale independenței sistemului judecătoresc în RM. Dreptul,  nr. 8, 2002, p. 3-4

(18) Se manifestă oare Consiliul Superior al Magistraturii ca garant alindependenței judecătorului. //Dreptul, nr. 14 din 2002, p. 2-3

(19) Notă informativă privind unele aspecte ale independenței sistemului  judecătoresc în RM după 25 februarie 2001. //Themis, nr. 11, 2002, p. 14-19

(20) Politica penală și răspunderea penală a minorilor în noul CP. //Avocatul Poporului, nr. 5, 2003, p. 4-5

(21) Considerente asupra sistemului de sancțiuni în noul CP. //Avocatul Poporului,  nr. 3,  2004, p. 6-9

(22) Aplicarea actelor internaționale în jurisprudența națională (cazul K.G.). //Avocatul Poporului, nr. 5, 2004, p. 12-14

23) Aplicarea actelor internaționale în jurisprudența națională (cazul M.S.).  //Avocatul Poporului, nr. 6, 2004, p. 4-6

(24) Legea penală. Sancționarea repetării infracțiunii. Probleme și soluții.   //Avocatul Poporului, nr. 10-11, 2004, p. 4-6

(25) Amenda în reglementarea noului Cod Penal al RM. //Avocatul Poporului, nr. 5, 2005, p. 1-4

(26) Aplicarea actelor internaționale în jurisprudența națională (cazul S.J.). //Avocatul Poporului, nr.11, 2005, p. 3-6

(27) Echitatea socială și problemele sancționării repetării infracțiunii. //Revista de științe penale, nr. 1, 2005, p. 99-103

(28) Subiectul infracțiunii militare în legislația penală a altor țări. //Avocatul  Poporului, nr. 2, 2006, p. 1-4

(29) Aplicarea actelor internaționale în jurisprudența națională (cazul E.A.).  //Avocatul Poporului, nr. 9-10, 2006, p. 4-6

(30) Aplicarea actelor internaționale în jurisprudența națională (cazul C.V.). //Avocatul Poporului, nr. 11-12, 2006, p. 20-27

(31) Prioritatea obligațiunilor de respectare a drepturilor omului în dreptul internațional public.//Avocatul Poporului, nr. 2, 2011

   (32) ULIANOVSCHI, G. Latura obiectivă a infracțiunii de constângere de a face declarații. Revista Națională de Drept.2016,1(183), 2-9. ISSN 1811-0770.

   (33)  ULIANOVSCHI, G.Subiectul și latura subiectivă a infracțiunilor de constrîngere de a face declarații. Revista Națională de Drept.2016,2(184),28-30. ISSN 1811-0770.

  (34)   ULIANOVSCHI, G., ULIANOVSCHI, I. Procedura legală de judecare a recursului în anulare şi aplicarea arbitrară a ei în practica judiciară. În:Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", Științe juridice. Volumul I, Chișinău, 28-29 septembrie 2016. Ch.: CEP USM, 2016, p.120-124. ISBN 978-9975-71-815-8.

(35) ULIANOVSCHI G., BĂBĂLĂU D. Practicarea ilegală a activității de întreprinzător: modalitatea normativă specificată la lit. b) art.125 din Codul Penal. În: Revista Studia Universitatis Moldaviae, Seria Știinţe Sociale. 2016, 8(98), 231-242. ISSN 1814-3199.

 

IV Comunicări științifice

(36)Unele aspecte ale conceptului noului Cod Penal privind combaterea și prevenirea infracțiunilor săvîrșite de minori. //Materialele Conferinței  științifico-practice internaționale „Criminalitatea în RM: Starea actuală,  tendințele, măsurile de prevenire și combatere», 18-19 aprilie 2003,  Chișinău, 2003, p. 35-38

(37)Interacțiunea principiilor constituționale și de drept penal din noul CP al  RM. //Conferința științifică a corpului didactico-științific «Bilanțul activității științifice a USM în anii 2000-2002», vol. I, USM, Chișinău, 2003, p. 78-81

(38)Hotărîrile Plenului Curții Supreme de Justiție privind interpretarea și aplicarea normelor de drept penal ca precedente judiciare. //Materialele  Conferinței științifico-practice internaționale „Precedentul judiciar: aspecte teoretice și practice», Chișinău, 29 septembrie 2007, Revista Națională de drept, ediție special, 2003, p. 46-47

(39)Respectarea drepturilor omului în procedura extrădării. //Materialele Conferinței științifice internaționale „Tendințe și perspective ale evoluției dreptului în contextul globalizării», 16-17 decembrie, 2010, Universitatea «Petre Andrei» Iași, Jurnalul de științe juridice a Universității «Petre Andrei», Iași, 2010, pag. 175-182 (coautor: Irina Ulianovschi)

(40)Norme de drept internațional în Partea Generală a Codului Penal al  Republicii Moldova. //Conferința științifică națională cu participare  internațională „Creșterea impactului cercetării și dezvoltării capacității de  inovare» 21-22 septembrie, 2011, Rezumatele comunicărilor, Științe sociale, Vol. 1, CEP USM, 2011, p. 257-259  (coautor: Irina Ulianovschi)

(41)Noțiunea individualizării pedepsei penale și rolul circumstanțelor atenuante și agravante la individualizarea pedepse. i//Conferința științifică națională cu participare internațională „Creșterea impactului cercetării și dezvoltării capacității de inovare» 21-22 septembrie, 2011, Rezumatele comunicărilor, Științe sociale, Vol. 1, CEP USM, 2011, p. 257-259  (coautor: Irina Ulianovschi), p. 259-263 (coautor: Dorin Popescu)

(42)Unele considerente asupra imparțialității judecătorilor Curții Supreme de Justiție la judecarea recursurilor în anulare. //Materialele Conferinței  științifico- practice «Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. Rolul și locul Procuraturii într-un stat de drept», Chișinău, 27 ianuarie 2012,     Chișinău, 2012, p. 54-60  (coautor: Irina Ulianovschi)

(43)Reflecții asupra privizibilității infracțiunii de spălare a banilor încriminată în art.243 COD PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA. Conferința Internațională Bienală, Universitatea de Vest  2-3 noiembrie 2018, Timișoara, România.

IV.           Comentarii de legi și alte acte normative

(44)Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu. //Centrul de drept al  Avocaților, Chișinău, 2003, p. 836 (în colab.)

(45)Codul Penal comentat și adnotat. //Cartier Juridic, Chișinău, 2005, p. 655 (în  colab.)

(46)Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu. //Sarmis, Chișinău, 2009,  p. 859

VI. Alte publicații

(47)Drepturile și Libertățile Omului. //Casa Libertății Moldova: Centru de cercetări și protecție a drepturilor fundamentale, Chișinău, 2002, p. 150 (în colab.)

(48)Administrarea judiciarului în Republica Moldova: actualitate și perspective // Evaluarea necesităților sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Ediție specială a revistei Avocatul Poporului, 2006, Chișinău p. 49-71 (în colab.)

(49)Raport Analitic. Monitorizarea încălcărilor drepturilor Omului reflectate în hotărîrile judiciare irevocabile. //Centrul de Drept al Avocaților, 2007, Chișinău, p. 84 (în colab.)

(50)Raport Analitic. Monitorizarea eficienței și calității actului de justiție în contextul integrării europene. //Centrul de Drept al Avocaților, 2009, Chișinău, p. 78 (în colab.)

(51)Curriculum la disciplina: Respectarea drepturilor omului în dreptul penal. // Ciclul II. Master profesional, program masterat, Chișinău, CE USM, 2011, p. 20

 

MEMBRU ÎN ASOCIAȚII PROFESIONALE

 • Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, 1994-prezent
 • Uniunea Avocaților din Republica Moldova, 2002-prezent

MEMBRU ÎN INSTITUȚII NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE

 • Membrul Colegiului Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, 1996-2002
 • Membrul Plenului Curții Supreme de Justițție, 1996-2002
 • Membrul Consiliului Consultativ-Științific al Plenului Curții Supreme, 1992-2002
 • Membrul Curtii Supreme de Justitie,noiembrie 2012-mai 2014

 

ALTE RESPONSABILITĂȚI PROFESIONALE

 • Expert național în Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare „Guvernare și Democrație. Consolidarea sistemului legislativ și judecătoresc», 1996-2002
 • Expert național la Reprezentanța Înaltului Comisariat al națiunilor Unite pentru Refugiați în Republica Moldova, 1999-2003
 • Vicepreședinte al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, 1994-2002
 • Membrul Seminarului Științific de Profil de Susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuțional; teoria activității investigative-operativă), 2004- prezent
 • Membrul colegiului de redacție al revistei Avocatul Poporului, 2002- prezent
 • Membrul Comisiei de licențiere a activității de avocet a Uniunii Avocaților din Republica Moldova, 2008 - 17 octombrie 2012.

PREMII/DISTINCȚII/DECORAȚII

1.     Consilier juridic de gradul III în organele Procuraturii, 1985.

2.     Gradul I de calificare ca judecător, 1996.

3.     Medalia „Meritul civic", 2000.

4. Distincția și Diploma de însoțire nr.003 a Asociației Judecătorilor din Republica Moldova pentru merite remarcabile la înfăptuirea justiției, 2008.

5. Posesor al medaliei „Universitatea de Stat din Moldova", decernată cu prilejul a 50 ani de la fondarea Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, 2009.

6.     Medalia „20 ani de la înființarea Gagauziei", 2014.

7.     Diploma de onoare a Bascanului si Președintelui Adunării Populare a Gagauziei, 2014.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa-fluent

Franceza- debutant

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.