Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Șef al Departamentului Drept Internațional și European

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 24
E-mail: dorulolga@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept international public, Drept international umanitar, Protecția international a drepturilor omului, Dreptul Uniunii Europene, Organizații internationale.

DISCIPLINE PREDATE

Drept international public

Drept international umanitar

Protecția international a drepturilor omului

Drept institutional al Uniunii Europene

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Tema tezei de doctorat: „Neutralitatea - parte componentă a sistemului de securitate colectivă" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Programul Tempus "Drept şi gestiunea viţei-de-vie", Universitatea Montesquieu (Bordeaux IV), Franța ; Universitatea Publică de Navara, Spania, martie - iulie 2007

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Formator, Institutului Național de Justiție, ian. 2013 - prezent

Lector, lector superior, conferențiar universitar la Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, respectiv 2003, 2008, 2012 - prezent

Consultant, Proiectul "Acces egal la educație", Keystone Human Services International Moldova Association, aug. 2011 - sept. 2011

Consultant, Proiectul "Educație incluzivă", Asociația Obștească Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin, oct. 2011 - noiem. 2001

Consultant, Asociația obștească "ProComunicare, Lectură și Scriere Reflexivă", aug. 2007 - sept. 2007 

lector superior la Catedra Științe Juridice, Departamentul Administrare publică, Academia de Administrație Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova, 2008 - prezent

lector stagiar la Catedra Drept de procedură penală şi Criminalistică, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002-2003 

specialist coordonator în cadrul Secției Agent Guvernamental, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, 2002-2004

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept international public, ed. a 3-a, Chişinău: Tipogr. "Elena-V.I." SRL, 2009. - 650 p. (în colab. Al. Burian, O. Balan, V. Arhiliuc, N. Osmochescu, D Sarcu, N Suceveanu, V. Gamurari)

Drept international public, ed. a 3-a, Chişinău: Tipogr. "Elena-V.I." SRL, 2012. - 650 p. (în colab. Al. Burian, O. Balan, V. Arhiliuc, N. Osmochescu, D Sarcu, N Suceveanu, V. Gamurari)

II. Monografii

Drept internațional public. Note de curs (în scheme), Chișinău, CEP USM, 2012. - 113 p. (coautor N. Osmochescu)

Ghid metodic de drept internațional umanitar. Chișinău, CEP USM, 2012. - 93 p. (în colab. V. Zaharia, V. Roșca) CEP USM, Chișinău, 2012.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Международно-правовые аспекты разрешения территориальных споров // Закон и жизнь, decembrie 2004, p. 50-53

Neutralitatea în sistemul universal al securităţii colective // Legea şi viaţa, decembrie 2005, p. 21-27

Conceptul de securitate colectivă în dreptul internaţional contemporan // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2008, nr. 1, p. 68-73

Evolution du statut de la neutralité permanente dans les systèmes universels de sécurité collective // Revista Studii Juridice Universitare, 2010, nr. 3-4, p. 35-45

Descentralizarea în statele membre ale Uniunii Europene: modele, forme și metode // Revista "Administrarea publică", 2011, nr. 4 (72), p. 97-105  

IV. Articole în reviste de specilitate străine

1.    Права и обязанности постоянно нейтрального государства в современном международном праве // «Научные  труды. Том 2», Российская Академия Юридических  Наук, Москва, 2006, p. 382-384

V. Comunicări ştiinţifice

Neutralitatea permanentă a Elveţiei în cadrul sistemului universal de securitate colectivă // Materiale ale conferinţei tehnico-ştiinţifice internaţionale „Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene", Chișinău, 2006, p. 546-549

Правовое положение нейтрального государства в современном международном гуманитарном праве // Материалы Международной  научно-практической конференции молодых ученых «Защита прав человека на современном этапе». Институт международных отношений Национального Авиационного Университета Украины, Киев, 2007.

Statutul juridic al statului neutru pe timp de război // Conferinţa internaţională a drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică „Persoanele dispărute fără veste: constatări, concluzii  şi recomandări". Chișinău, 2009, p. 106-112

Natura juridică a principiilor generale de drept - surse de drept internațional public și drept comunitar // Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători. Ediția a II-a, "Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în contextul integrării europene", Chișinău, 2008, p. 109-116

Probleme actuale în aplicarea dispozițiilor Convențiilor de la Geneva privind conținutul statutului de neutralitate al statelor // Materialele Colocviului internațional "Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie și practică. 30-31 octombrie 2009. Dreptul internațional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convențiilor de la Geneva", Chișinău, 2009

Regimul juridic al servituții internaționale în dreptul internațional public // Rezumatele comunicărilor. Științe sociale. Volumul I, Conferința științifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a a USM "Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare", Chișinău: CEP USM, 2011, p. 25-27

Conținutul și instrumentele protecției mediului ambiant în dreptul internațional umanitar // Comunicat la conferința științifică "Cetățenie activă, solidaritate şi coeziune pentru dezvoltare", "Perspectiva academică", vol. II, Chișinău, 2012, p. 24-32  

Determinări conceptuale ale competențelor statului în dreptul internațional public // Comunicat la Conferința științifică cu participare internațională, "Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice. Științe economice", Chișinău: CEP USM, 2012, p. 47-50

Organizațiile de securitate colectivă - structură și principii de organizare, (coautor D. Cazacu) // Comunicat la Conferința științifică cu participare internațională, Atelierul Drept, "Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice. Științe economice". Chișinău: CEP USM, 2012, p. 50-53

Competențele statului privind serviciile publice în dreptul internațional public // Materiale ale conferinței științifico-practice cu participare internațională, secția 1.3. Edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice prin prisma practicilor europene, Chișinău, Academia de Administrare Publică, 2012. p. 146-148 

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Dreptul la viață privată (coautor S. Filincova), publicat în Manualul judecătorului pentru cauze civile. Ediția II. Chișinău, 2013. p. 941-954

VII. Alte publicaţii

Măsurile de implementare în sistemul național de drept a normelor dreptului internațional compatibile cu statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, în:  Implementarea normelor dreptului internațional în legislația națională a Republicii Moldova. Red.-coord.: Alexandru Burian;. - Chișinău: CEP USM, 2011, p. 201-216

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Elaborarea avizului din partea Catedrei Drept Internațional și Drept al Relațiilor Economice Externe a Universității de Stat din Moldova asupra proiectului de Lege cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, înregistrat la Biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova la 19 aprilie  2011 (Nr. 04) (coautor N. Osmochescu)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - bine

Rusa - fluent

Spaniola - debutant

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, asistent universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
magitru în drept, asistent universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, asistent universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Josanu Dumitru
magistru în drept, asistent universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Luca Ala
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rotari Oleg
magistru în drept, lector universitar
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Sterpu Vladimir
doctor în științe politice, lector universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Virginia
doctor în drept, lector universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.