Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Bodiul Tatiana
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 21, MD-2069, Chişinău
Tel: +373 22 59 38 87;
E-mail: bodiulco@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul  Proprietăţii Intelectuale; Dreptul Proprietăţii Industriale; Drept de Autor şi Drepturile Conexe; Dreptul Concurenţii; Drept şi Internet;

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul Proprietăţii Intelectuale;

Dreptul Proprietăţii Intelectuale în relaţiile externe

Dreptul Concurenţii;

Drept şi Internet;

Examinarea produselor de import şi export;

Bazele de standardizare şi certificare a produselor

STUDII

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

Doctor în economie, Universitatea de Stat din Moldova. 1991

Tema tezei de doctorat: «Organizarea de management a activităţii de brevetare şi licenţiere în Republica Moldova (anii 1985-1990)»

Licenţa în proprietatea intelectuală, Institutul de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Rusia, (1986

Licenţă în biologie, Universitatea de Stat din Moldova, 1979

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

"Curs general al Proprietate Intelectuale", Academia de OMPI (Geneva, Elveția), Învățământ la Distanță, limba rusă, aprilie-mai 2004

"Introducere în Proprietatea intelectuală», Academia de OMPI (Geneva, Elveția), Învățământ la Distanță, limba engleză, martie-mai, 2001

Mandatar autorizat al RM, Agenția de Stat al Republicii Moldova pentru Protecția Proprietății Industriale, Certificat   № 27, septembrie - noiembrie, 1998

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1997 - prezent

Şef Secţia Protecţia Proprietăţii Intelectuală, Universitatea de Stat din Moldova, aug. 1988 - ian.1999

Inginer coordonator,  Ministerul Superior şi Mediu de educație Specială al RSSM, aug.1979 - aug.1988

PUBLICAŢII

I. Manuale

- Порядок       передачи       научно-технических      разработок      для коммерческой     реализации     на внешнем  рынке. Методические рекомендации для сотрудников вуза. Chişinău,  USM, 1989. - 62 p. (coautor  Alexandr Gribincea)

- Методика   оценки   эстетических свойств товаров. Методические    пособие    для    практических занятий по курсу "Эстетика  товаров народного потребления". Chişinău,  USM, 1991 - 49 p. (coautor  Alexandr Gribincea)

-  Pregătirea  şi  redactarea  descrierii unei invenţii. Material didactic pentru colaboratorii şi studenţii Universităţii (an. IV al fac. de drept) la cursul "Dreptul    proprietăţii    intelectuale".    Chişinău, USM., 1996  - 72 p. (coautor  Margareta Prohin)

Protecţia juridică a invenţiilor. Material didactic pentru studenţii fac. de drept şi specialişti ai instituţiilor de învăţământ superior. Chişinău, CUANT, 1997. - 84 p.

Основные положения авторского права и смежных прав в Республике Молдова. Material didactic. Chişinău: CUANT, 1997.- 96 p.

- Particularităţile protecţiei juridice a obiectelor de biologie şi biotehnologie. Recomandări metodice. Chişmău, U. S. M., 1999 - 58 p. (coautor  Margareta Prohin)

- Право     интеллектуальной     соб­ственности        в        Республике Молдова. Часть 1. Промышленная собственность. Chişinău: Combinatul polifrafic, 2000. - 364 p.

II. Monografii

-Probleme actuale ale reglementării juridice  a  relaţiilor  economice  în Republica Moldova,  Chişinău: "Cartea Moldovenească", 1995. (coauthor  Ivanov V. M.)

- Правовое регулирование отношений, касающихся служебных изобретений, Chişinău, USM, 2005 - 102 p. (coautor Victor Volcinschi) 

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

- Смежные   права   в   Республике Молдова// Rev. "Intellectus", 2/97, AGEPI, Chişmău, 1995. p. 80-86

- Privilegiul - precursor al brevetului// Rev. "Intellectus", nr. 2/95, AGEPI, Chişinău, 1995. p. 64-66

- Serviciul Universitar de brevete// Rev. "Intellectus", nr. 3/95, AGEPI, Chişinău, 1995. p. 8-10

Răspunderea privind contractele de reglementare  a dreptului la invenţia de serviciu// Rev. "Intellectus", nr. 4/95, AGEPI, Chişinău, 1995. p. 33-34

Компьютерные   программы   как объект     охраны     по     нормам авторского права// Ж. Закон и жизнь, Chişinău, 1999 - № 5 (coautor Denis Avtudov)

- Правовое регулирование фирменных наименований  в Республике Молдова// Ж. Закон и жизнь, Кишинёв, 1999 - № 6 (coautor Natalia Calenic)

О   проблеме   нормативно-право­вого обеспечения информации// Ж. Закон и жизнь, Кишинёв, № 6, 2000  (coautor Serghei Ledeaev)

- Правовое регулирование ноу-хау// Lecturi AGEPI, Simpozion anual, Ediţia III, 11-12 mai 2000, Chişinău: AGEPI

-  О  роли  таможенных  органов  в борьбе с контрафакцией// Revista Naţională de Drept, Nr. 4, Chişinău., 2001, p. 64-67

- Виды патентно-правовых споро// Lecturi AGEPI.   Simpozion internaţional  anual. Ediţia IY, 26-27 aprilie 2001. Chişinău. 2001

- Административно-правовой способ охраны прав на объекты промышленной собственности в Республике Молдова// Материалы научно-практической конференции молодых специалистов стран СНГ, работающих в системе охраны обьектов промышленной собственности, (27-28 июня 2001г.), Chişinău, АGEPI, 2001 (coautor Natalia Ştirbu)

- Уголовно-правовая ответственность за нарушения прав на товарный знак// Lecturi AGEPI, Simpozion internaţional anual, Ediţia V, 24-25 aprilie 2002, Chişinău: AGEPI, 2002, p.

- Определение понятия служебного изобретения// Lecturi AGEPI, Simpozion Anual, ediţia VII, 22-23 aprilie 2004. Editura AGEPI, Chişinău, 2004, p. 68-72

- Conţinutul drepturilor subiective privind invenţia de serviciu// Rev. "Intellectus", nr. 1/2007, ed. AGEPI, Chişinău, 2007, p. 38-42

- Правовые вопросы использования товарных знаков на современном этапе// Lecturi AGEPI, Simpozion anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Editura AGEPI. Chiţinău, 2008, p. 179-181 (coautor Irina Novicova)

- Природа, содержание и пределы субъективного права на товарный знак// Lecturi AGEPI. Simpozion anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Editura AGEPI. Chiţinău, 2008, p. 182-185 (coautor Irina Novicova)

- Значение и цели зарубежного патентования объектов промышленной собственности// Lecturi AGEPI. Simpozion anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Editura AGEPI. Chiţinău, 2008.

- Понятие аудиовизуального произведения , как особого объекта авторского права// Lecturi AGEPI, Simpozion anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Chişinău, AGEPI, 2011, p. (coautor Olesea Lucasevici)

- Правовой статус средств массовой информации// Revista de Proprietate Intelectuală „Intellectus". Editor: AGEPI, Chişinău, 2/2011, p. 14-20 (coautor Anna Grosu)

- Субъекты аудиовизуального произведения// Lecturi AGEPI.  Simpozion anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Editura AGEPI. Chiţinău, 2012, р. 289-293 (coautor Olesea Lucasevici)

- Исторические аспекты охраны выражений фольклора//Lecturi AGEPI.  Simpozion anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Editura AGEPI. Chiţinău, 2013, р.

- Объекты охраны фольклора//Lecturi AGEPI.  Simpozion anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. Editura AGEPI. Chiţinău, 2013, р.

IV. Articole în reviste de specilitate străine

-  Изобретательская    и    патентно-лицензионная          работа          в  Молдавской ССР// Rev. Патентно- лицензионная  работа.  М.: ВНИИПИ, 1989, № 2 , p. 37-39

- Топология    интегральных    схем как    особый    объект    правовой охраны      ИС      в      Республике Молдова//Rev. "ИС. Промышленная собственность", № 3, Москва, 2001, р. 67-72 (coautor Eugen Staşcov)

- Формирование среды, восприимчивой к инновациям, в Республике Молдова и Государственном университете Молдовы// Книга: «Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины». Научно-практическое издание по результатам реализации проекта Темпус  "MERCURY" # 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES, Киев: ООО «Т.А. ГРУП», 2011. С.305-308

- Законодательное и институционное обеспечение права интеллектуальной собственности в Молдове// Книга: «Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины». Научно-практическое издание по результатам реализации проекта Темпус  "MERCURY" # 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES, Киев.: ООО «Т.А. ГРУП», 2011. С. 195-198

V. Comunicări ştiinţifice

- Тенденции изобретательской деятельности в Республики Молдова в новых экономических условиях (прогнозная оценка)// Тез. докл. Респ. Науч -   практ. конф. "Социально-экономические проблемы Республики Молдова и пути их решения в условиях перехода к рыночной экономике". Кишинёв, 24-25 сентября 1991 г.

- Правовое регулирование служеб­ного изобретательства.//Rez.comunic, mater. conf. corp. didactico-ştiinţ."Bilanţul activităţii ştiinţifice a U.S.M. pe anii 1993-1994", 20-27 martie 1995, şt. umanistice.Chişmău, U.S.M., 1995

- Responsabilitatea  cu privire la contractele care  reglementează dreptul la invenţia de serviciu//Conf. naţională "Probleme actuale ale dezvoltării şi integrării ştiinţei şi învăţământului universitar". Chişinău, 26 mai 1995, UTM

- Правовая охрана географических указаний: понятие и признаки// Rez.comunic. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific USM  "Bilanţul  activităţii  ştiinţifice     pe  anul 2000". Chişinău, USM, 2000. p. 71-72

-  Авторско-правовые аспекты деятельности СМИ в Республике Молдове//Rez.comunic Mass-media în societăţile în tranziţie: realităţi şi perspectve./"CAPTES". - Chişinău, 2001

- Интеллектуальная собственность как рыночный продукт// Rez. Comuc.conf. şt.-pract. "Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale", Chişinău: AGEPI, 28-29 noiembrie 2002, Chişinău, 2003

- Содержание права на наименование места происхождения товара//«Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002", conf. didactico-şt.,30 septembrie- 6 octombrie, 2003, Chişinău, Vol. I - Ştiinţe socioumanistice,  2003, p.127-128

- Право на подачу заявки и получение патента на служебные изобретения//"Problemele teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale", conf.int. şt.: Comunicări prezentate la ediţia III-a Conf. int. şt.-practică 24-25 noiembrie 2004 - Chişinău: AGEPI, 2005, p. 187-192.

- Conţinutul drepturilor subiective privind invenţia de serviciu: ale angajatorului şi ale salariatului-autor// Problemele teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale", conf.int. şt.: Comunicări prezentate la ediţia III-a Conf. int. şt.-practice 24-25 noiembrie 2004 - Chişinău: AGEPI, 2005, p. 202-206 (coautor Margareta Prohin)

- Право на вознаграждение в отношении различных видов служебных изобретений//„Problemele teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale", conf.int.şt.-practică 24-25 noiembrie 2005: Comunicări prezentate  la  ediţăia a 4 - Chişinău: AGEPI, 2006, p. 178-184

- Права и обязанности патентообладателей новых сортов растений//„Problemele teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale":Comunicări prezentate  la  ediţăia a 6 a Conf int. şt.- practice 23-24 noiembrie 2007 - Chişinău: AGEPI, p. 129-185

- Товарный знак как объект охраны промышленной собственности// Conf. şt. int. „Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european", 27-27 noiembrie 2010, fac. Şt. Economice USM, Chişinău, USM, 2010

- Recomendations for amendments to the national legislation on Intellectual Property Rights// International Scientific Conference „The impact of research and development on the innovation capacity", dedicated to the 65th Anniversary of the MSU. Chisinau, September 21-22, 2011

- Общеизвестные товарные знаки: особенности охраны// Conferinţa şt. Int. "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", 25-26 septembrie 2012, Editura USM. Chişinău, 2012. р.

- Потеря различительной способности товарного знака,  как основание для   отказа в признании знака общеизвестным в Республике Молдова// Conferinţa şt. Int. "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", 25-26 septembrie 2012, Editura USM. Chişinău, 2012, р.

- Право собственности на вещь и право интеллектуальной собственности: сходство и различие// Conf. Şt.  internaţională dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, cu genericul: ,,Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective", Editura USM. Chişinău, 2013, р.

VI. Alte publicaţii

- Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova// Anale ştiinţifice ale USM. Seria "Ştiinţe socio-umane". Chişinău, U.S.M., 1998. p. 206-209

- Товарный знак и наименования места происхождения товара.(географические указания): сходство и различие. "Protecţia juridică a mărcilor la nivel naţional şi internaţional"/Agenţia pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi Organelor de Drept "Ex Lege"- Chişinău, 2002, p.

- Правовой режим общеизвестных товарных знаков в Республике Молдова. "Protecţia juridică a mărcillor la nivel naţional şi internaţional/Agenţia pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic a Organelor de Drept "Ex Lege"-Chişinău,2002, p.

- Передача права на товарный знак. "Protecţia juridică a mărcilor la nivel naţional şi internaţional/Agenţia pentru Şusţinerea Învăţămîntului Juridic şi Organelor de Drept "Ex Lege"-Chişinău, 2002, p.

- Internetul şi impactul acestuia asupra dreptului de proprietate intelectuale// Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / col. red.:Gheorge Rusnac,...- Chişinău: CE USM, 2003. "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I., 2003, p.54-58 (coautor Violeta Jalbă)

- Функции государства в области охраны интеллектуальной собственности// Edificarea statului de drept: Materialele conf. int. şt.-practice, Chişinău 26-27 sept. 2003. - Ch.: Transparency Internaţional - Moldova., 2003 (Tipogr. "Bons Offices"), p. 321-324

- Защита прав на товарный знак// Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / col. red.:Gheorge Rusnac,...- Chişinău: CE USM, 2006. "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - 2006, p.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

2003, Legea Republicii Moldova nr. 322-XV din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de vinuri "Cricova" S.A." drept obiect al patrimoniului cultural-national al Republicii Moldova

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Mandatarilor autorizat din Republica Moldova, 1998 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Consiliul Republican al Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova, 2002 -  prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Prorector pentru muncă ştiinţifică, Institutul  de  Proprietate Intelectuală, 2000-2004

 LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Română - bine

Rusă -  fluent

Engleză - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.