Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Cuzneţov Alexandru
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT MD-2069, Chişinău, Moldova, str. Mateevici 60, bloc 2 b, bir. 26
Tel: +37322927069
E-mail: cuznetov_alexandru@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul afacerilor

Dreptul contractelor comerciale

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul afacerilor

Dreptul contractelor comerciale

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova 2009: „Problemele teoretico-practice a realizării dreptului într-un stat de drept"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - 2011

Avocat, Biroul asociat de avocaţi "Facultatea drept" 2010 - prezent

Conferenţiar universitar interimar, Universitatea de Stat din Moldova, 2011 - prezent

Formator, Institutul Naţional al Justiţiei, octombrie 2011 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Curs Dreptul afacerilor, ed. a 1-a, Chişinău: CEP USM, 2011. - 297 p. (în colab.)

Curs Dreptul afacerilor, ed. a 2-a, Chişinău: CEP USM, 2012. - 400 p. (în colab.)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1. Procedura penală în primii ani de anexare a Basarabiei (1812-1818) //

„Probleme de drept în perioada de tranziţie", Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor (26 aprilie 2002), Universitatea de Criminologie,  2002

2. „Aşezămîntul înfiinţării oblastei Basarabia" din 1818 şi influenţa lui asupra dreptului procesual penal  // Revista Naţională de Drept, nr. 1, ianuarie 2004

3. Dreptul procesual penal în perioada „Aşezămîntului pentru ocîrmuirea oblastei Basarabia" din 1828 // Revista Naţională de Drept, nr.3, martie 2004

4. Caracteristica dreptului procesual penal al „sudului Basarabiei" 1856-1877 // Revista Naţională de Drept, nr.4, aprilie 20045

5. Influenţa reformelor din 1864 înfăptuite în Imperiul Rus, asupra dreptului procesual penal în Basarabia // Revista Naţională de Drept, nr.5, mai 2004

6. Justiţia într-un stat de drept // Revista Naţională de Drept, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică: Strategiile de fortificare a sistemului judiciar, consacrată memoriei ilustrului jurist Pavel Barbalat", Ediţie Specială, iunie 2005

7. Raport: Suveranitatea prin prisma statului de drept // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, „Suveranitatea statală şi calitatea de membru al organizaţiei internaţionale", 16-17 decembrie 2005, Chişinău

8. Justiţia - un semn distinct al statului de drept // Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, vol. I, ed. a IV-a, 14-15 aprilie 2006, Chişinău. - 362 p.

9. Raport: Influenţa justiţiei în statul de drept // Conferinţa a V-a ştiinţifică internaţională a studenţilor şi a doctoranzilor „Sistemul legal, societatea civilă şi statul", organizată de Universitatea de Stat din Lvov, 4-6 mai 2006, Lvov, diplomă de participare

10. Traficul de fiinţe umane - una din problemele justiţiei (studiu teoretic) // Revista Naţională de Drept, nr. 7, iulie  2006

11. Coeziunea istorică dintre Democraţie şi Statul de Drept (studiu teoretic) // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie jubiliară, Seria „Ştiinţe socio-umanistice", vol. I, Chişinău, 2006

12. Realizarea Justiţiei // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Ediţie jubiliară, 28 septembrie 2006, Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe socio-umanistice, Vol. II, Chişinău 2006

13. Problemele democratizării societăţii şi a procesului de educaţie a tinerei generaţii într-un stat de drept // Revista Naţională de Drept, Ediţie specială, Masa rotundă „Spre o societate civilă, democratică prin drept", nr.12, decembrie 2006

14. Проблемы появления пробелов в праве // „Sistemul legal, societatea civilă şi statul", Conferinţa a VI-a ştiinţifică internaţională a studenţilor şi a doctoranzilor (10-12 mai 2007), Culegere a articolelor ştiinţifice, Lvov, 2007. - 263 p.

15. Cultura juridică-element necesar pentru edificarea statului de drept // „Cultura juridică şi prevenirea corupţiei", Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, 1 noiembrie 2007

16. Теоретические проблемы определения реализации права в правовом госу-дарстве // „Sistemul legal, societatea civilă şi statul", Conferinţa a VI-a ştiinţifică internaţională a studenţilor şi a doctoranzilor (18-20 aprilie 2008), Culegere a articolelor ştiinţifice, Lvov, 2008. - 340 p.

17. Esenţa juridică a noţiunii „realizarea dreptului" // Revista Naţională de Drept,

nr.11, noiembrie 2008

18. Principalele etape în evoluţia conceptului „realizarea dreptului" // Revista Naţională de Drept, nr.1, ianuarie 2009, p.42-44

19. Mecanismul realizării dreptului // „Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului", Materiale conferinţei ştiinţifice internaţionale in honorem Elena Aramă, doctor habil., prof. univ., Om emerit, Chişinău, 14-15 martie 2009, - 448 p.

20. Concepţii privind formele realizării dreptului prin prisma aspectelor critice // Revista Naţională de Drept, nr.5, mai 2009, p.47-57

21. Esenţa activităţii de aplicare a dreptului şi subiecţii săi // Revista Naţională de Drept, Ediţie specială, nr.10-12, p.55-59

22. Statul de drept - mit sau adevăr? //  „Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova", Materialele conferinţei, Chişinău, 4 noiembrie 2009, Chişinău: Transparency International - Moldova, 2009. - 176 p.

23. Scopurile şi elementele realizării dreptului // Revista de Studii şi Cercetări Juridice, nr.3-4, noiembrie 2010

24. Răspunderea juridică - modalitate social-juridică a realizării dreptului // Revista Naţională de Drept, Ediţie specială, nr.6-7, 12-13 mai 2011, p. 14-17

25. Importanţa realizării dreptului prin prisma modelării lui // Revista Naţională de Drept, Ediţie specială nr. 10-11, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016", p. 24-25

26. Răspunderea juridică - modalitate social-juridică a realizării dreptului // Revista Naţională de Drept, Ediţie specială, nr.2, februarie 2012, p. 34

27. Expertizarea proiectului Strategiei de Reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei // Revista Naţională de Drept, nr.7, iulie 2012, p. 26-30

28. Procesele ce ţin de realizarea dreptului în sistemul relaţiilor sociale // Revista Naţională de Drept, nr.8, august 2012, p.19-20

29. Caracteristica generală a competenţei conţinutului în procesele de realizare a dreptului //Revista Naţională de Drept, nr.9, septembrie  2012, p.16-20

30. Garantarea procesului de realizare a dreptului // Revista Naţională de Drept, nr.10, octombrie  2012, p.29-31

31. Conceptul formelor de realizare a hotărârilor judecătoreşti, ca o modalitate de realizare a dreptului // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr.4 (23), decembrie  2012, p.55-58

32. Metodele şi etapele realizării într-un stat de drept // Revista Naţională de Drept, nr.12, decembrie  2012, p. 29-23

33. Etapele aplicării dreptului (fazele procesului de aplicare) // The 37 Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), 4-9 iunie  2013, p.147-151

34. Actele aplicării dreptului prin prisma statului de drept // Revista Naţională de Drept, nr.7, iulie  2013, p.19-22

35. Realizarea hotărîrilor judecătoreşti ca o formă specială a aplicării dreptului // Revista Naţională de Drept, nr.10, octombrie  2013, p.47-50

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Juriştilor din Moldova, 2006 - prezent

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2010 - prezent

Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, 1995 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor, 2013 - prezent

Comisia europeană pentru eficacitatea justiţiei a Consiliului Europei (CEPEJ), 2005 - 2012

Comitetul Director pentru Cooperare Juridică al Consiliului Europei (CDCJ), 2005 - 2013

Consiliul pentru Refugiaţi, octombrie 2003 - 2005

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru a Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, 2009 - prezent

Membru al Comisiei Republicane de evaluare a cadrelor didactice, 2011-2012

Membru al Grupului de Monitorizare privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2011-2015, 2011 - prezent

Membru al Grupului de lucru privind examinarea şi completarea/modificarea contractului de colaborare cu federaţiile sportive naţionale, 2013 - prezent

Membru al Grupului de lucru privind procesul de autoevaluare a implementării Convenţiei ONU împotriva corupţiei, 2013 - prezent

Membru al Grupului de lucru referitor la elaborarea modificărilor a Legii cu privire la Asociaţiile Obşteşti şi la elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate publică şi a activităţilor de utilitate publică aferente, 2013 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

Rusa - vorbită, scrisă (excelent)

Franceza - vorbită, scrisă (mediu)

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diplomă de onoare, conferită de Ministrul justiţiei, 19 iunie 2012

Diplomă de onoare, conferită de Confederaţia Sindicatelor din R.M., 17 noiembrie 2009

Diplomă de onoare, conferită de Confederaţia Sindicatelor din R.M., 28 octombrie 2005

Diplomă de onoare, conferită de Sindicatul Educaţiei din R.M., 02 octombrie 2001

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.