Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Roşca Nicolae
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 15
Tel: + 373 22 57 77 59
E-mail: nicolae.rosca@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul afacerilor, dreptul societăţilor comerciale, dreptul pieţei de capital, dreptul insolvabilităţii, dreptul civil

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul afacerilor;

Dreptul societăţilor comerciale;

Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare;

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Tema tezei de doctorat: „Fondarea, înregistrarea şi personalitatea juridică a societăţii comerciale" 

magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova; 2000

licenţă în drept, Universitatea Bucureşti, România, 1992

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Nu am trecut stagii

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Șef interimar al deprtamentului "Drept Privat", Universitatea de Stat din Moldova, 2015 - prezent

Şef catedră "Dreptul antreprenoriatului", Universitatea de Stat din Moldova, 2010 - 2015

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2005 - prezent

Lector superior universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1998 - 2005

Lector univeritar, Universitatea de Stat din Moldova, 1992-1998

PUBLICAŢII

I. Manuale

Dreptul afacerilor. Chişinău, 2011, 571 p. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU);

Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ediţia a IV-a. Chişinău, 2011, 390 p. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU);

Suporturi de curs la: Dreptul civil, dreptul succesoral, dreptul funciar; dreputl muncii; dreptul familiei; Chişinău 2008, 376 p. (în colaborare)

Drept civil, Drepturile reale principale, Chişinău, 2005, 300 p. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU)

II. Monografii

Principii fundamentale ale dreptului de proprietate. Ed. Arc, Chişinău, 2000 p.346. (în colaborare);

Instituţia falimentului în legislaţia Republicii Moldova. Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală", Chişinău, 2001, p.172.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Recenzie la manualul (cursul de prelegeri) „Dreptul economic (partea generală)" elaborată de Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM) // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.10, pag.77-82. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU);

Comentariu ştiinţifico-proactic la Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată. //Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 5-10; 2009 nr.1-10. (în colaborare);

Aporturile monetare şi nemonetare la formarea captitalului social al societăţii comerciale.// Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2011, nr.1. Pag.34-46.

Dreptul afacerilor în Republica Moldova.// Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de drept, Serie nouă, nr.1, Chişinău, 1998, p.40-45.

Unele aspecte juridice ale activităţii economice aducătoare de profit. //Avocatul poporului, 2000, nr. 7-9.

Aspecte juridice ale noţiunii de capital social al societăţii cu răspundere limitată şi formarea acestuia. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Serie nouă, nr.5, Chişinău, 2001, p.94-103.

Consideraţiuni asupra noţiunii de persoană juridică de drept privat şi asupra structurii organizatorice a acesteia. // Avocatul Poporului, 2003, nr.3-4, p.15-19.

Unele consideraţiuni privind fondatorii societăţii comercial. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000/2002". Chişinău, 2003, p.123-124.

Înregistrarea de stat a societăţilor comerciale prin prisma noului Cod civil al Republicii Moldova.// Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.5, p. 9-14.

Consideraţiuni asupra conţinutului denumirii de firmă a societăţii comerciale. // Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.6, p.6-12.

Comentariu la noul Cod civil al Republicii Moldova (art. art. 55, 56,57).// Buletinul Judecătoriei Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2003, nr.7, p.13-16.

Consideraţiuni privind capacitatea civilă a societăţii comerciale. // Avocatul poporului, 2003, nr.11-12.

Armonia sistemului judecătoresc.// Buletinul asociaţiei tinerilor jurişti, 1998, nr.5.

Subiecte supuse procedurii falimentului. // Avocatul poporului, 2001,nr. 1-3;

Administratorul procedurii de faliment // Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2001, nr. 6.

Unele aspecte ale eticii avocatului în raport cu clienţii. // Avocatul Poporului, 2001, nr. 4-6.

Unele aspecte ale aplicării normelor juridice. //Avocatul Poporului, 2001, nr.7-9.

Competenţe în materia falimentului // „Avocatul Poporului", 2001, nr.10-12.

Unele consideraţiuni asupra conceptului statului de drept.//„Avocatul Poporului", 2002, nr.4-6.

Bunurile imobile. Importanţa reglementării juridice.//Analele ştiinţifice ale USM, 1998, nr. 1. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU);

Protecţia Dreptului de proprietate. // Analele ştiinţifice ale USM, 2000, nr. 4. (Coautor: BAIEŞ, SERGIU)

Noţiunea de insolvabilitate prin prisma Legii insolvabilităţii nr. 632/2001 // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice" Volumul I, Chişinău, 2005, p.250-254.

Precizări teoretice privind înaintarea şi admiterea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice" Volumul I, Chişinău, 2006, p.349-352.

Unele precizări privind particularităţile tranzacţiilor de proporţii încheiate de societatea comercială pe acţiuni, // Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 4.

IV. Articole în reviste de specilitate străine

Insolvabilitatea în dreptul Republicii Moldova - o instituţie modernizată a procedurii „vendetio bonorum" din dreptul roman. Revista de Ştiinţe Juridice, Craiova, 2007, nr.4 pag.71-76;

V. Comunicări ştiinţifice

Reorganizarea societăţilor comerciale.// Conferinţa corpului didactico-ştiinţific, „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999". Chişinău, 2000, p.67-68.

Particularităţile dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale în legislaţia Republicii Moldova // în materialele conferinţei ştiinţifico-practice linternaţională cu genericul „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor CSI în perioada contemporană" Belgorod, Federaţia Rusă 15-16 noiembrie 2007;

Nulitatea actelor juridice ale debitorului anterioare intentării procesului de insolvabilitate. Rezumat al comunicării la Conferinţa ştiinţifică internaţională. Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere, Ştiinţe socioumanistice, Volumul II, Chişinău, 2006, p.357-358;

Nulitatea societăţii comerciale şi consecinţele ei. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific, „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000/2002", Chişinău, 2003, p.125-126.

Efectele juridice generate de hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate. Rezumat al comunicării la Conferinţa ştiinţifică internaţională. Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere, Ştiinţe socioumanistice, Volumul II, Chişinău, 2006, p.359-360;

Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale. // Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice cu genericul „Codul civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare - probleme, realizări şi perspective", Chişinău, 18-19 septembrie 2008;

Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale la rigorile Directivei Uniunii Europene nr.68/151/EEC. // Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept" consacrată  împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM, Chişinău, 16 octombrie 2009;

Particularităţil vânzării întreprinderii ce aparţine debitorului insolvabil. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţionalăCREŞTEREA IMPACTULUI CERCETĂRII ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INOVARE" consactată aniversării 65 de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova Chişinău, 21-22 septembrie 2011

Desemnarea administratorului insolvabilităţii. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţionalăCREŞTEREA IMPACTULUI CERCETĂRII ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INOVARE" consacrată aniversării 65 de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova Chişinău, 21-22 septembrie 2011;

,,Lichidarea masei de bitoare a debitorului insolvabil" // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", 25-26 septembrie 2012, Chişinău

,,Unele particularităţi ale nulităţii hotărîrilor adunării generale a acţionarilor" // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", 25-26 septembrie 2012, Chişinău.

Drepturile reale.// Manualul judecătorului pentru cauze civile, Chişinău, 2013, pag.843-870; (coauthor S. Baieş).

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Comentariu ştiinţifico-proactic la Legea nr.135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată. Chişinău, 2009, 160 p.; (în colaborare);

Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova (art.55-116, 145-155, 179, 192-194), Chişinău,  2006 (în colaborare);

VII. Alte publicaţii   (inclusiv în mass-media scrisă)

Dreptul Afacerilor: Caiet de sarcini pentru seminare.  Chişinău, CEP USM, 2012, 131 pag. (în colaborare);

Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova, Chişinău, 2007, p.48. (în colaborare)

Îndrumar juridic elementar pentru cetăţeni, editura Cartier, Chişinău 2011. pag. 982. (în colaborare);

Codul de procedură civilă. Culegere de acte normative în domeniul justiţiei. Pregătită de publicare de autori. Chişinău, 1997. 232 pag. (În colaborare);

Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de drepturile reale. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p.524-555. (Coautor S. Băieşu);

Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de persoanele juridice. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p.778-794. (Coautor: I. Muruianu);

Dreptul afacerilor (scheme). Firma Editorial Poligrafică „Tipografia Centrală", Chişinău, 2001, p.163. (coauthor Sergiu Băieşu);

Drept civil (scheme). Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală", Chişinău, 2001, p.195. (coauthor Sergiu Băieşu);

Drept privat roman (scheme).Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală"Chişinău, 2001, p.87. (În colaborare);

Fondarea, înregistrarea şi personalitatea juridică a societăţii comerciale, autoreferat a tezei de doctor in drept. Chişinău, 2003, p. 26;

Un cadru juridic perfect drept condiţie a prosperităţii // Economie şi reforme, 1998, nr.1.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

-Legea cu privire la cadastrul bunurilor imobile;

-Legea cu privire la licenţiere;

-Legea cu privire la condominium;

-Legea cu privire la protecţia micilor întreprinzător;

-Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată;

-Codul civil;

-Legii cu privire la organizaţiile necomerciale;

-Legii apelor;

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1993 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Preşedinte al Colegiului Disciplinar al Judecătorilor, 2010 - prezent

Membru al Consiliului Ştiinţific de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 2005 - present

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.