Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Cebotari Valentina
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 206
Tel: +373 22 57 78 36
E-mail: cebotarivalentina63@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul familiei

Dreptul civil -  teoria generală a obligaţiilor

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul familiei.

Ciclul II. Masterat.

Regimuri matrimoniale

Drepturile copiilor minori

STUDII

Doctor în drept, Universitatea  de Stat din Moldova, Chişinău, 2001

Tema tezei de doctorat: „Condiţiile de fond şi procedura adopţiei în legislaţia Republicii Moldova"

Conducător ştiinţific: Prof. dr.habilitat Alexandru Cojuhari

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1975

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2001 - prezent

Lector superior universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1999 - 2001

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1996-1998

Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei, 1975 -1995

PUBLICAŢII

I. Manuale

Dreptul familiei, Chişinău, 2004, 336 p.

 Dreptul familiei, Chişinău, 2008, 345 p.

 Dreptul familiei, Chişinău, 2014, 344 p.

Drept civil. Drepturile reale principale. Teoria generală a obligaţiilor, Chişinău, 2005 (în colab.)

 Aspecte teoretice şi practice ale prevederilor Codului Familiei.(Material didactico-metodic pentru activităţile practice la disciplina Dreptul Familiei)Chişinău,CEP USM, 2011, 154 pag.în cooautorat cu MÎŢU, GHEORGHE, MALANCIUC, ION.

 Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor. Chişinău, 2015 (în colabor.)

II. Monografii

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Modalitatile de desfacere a casatoriei conform legislatiei RM. În: Revista științifico-practică, informativă și de drept a Institutului Național al Justiției, Chișinău, 2016, nr.3(38), p.14-18.

Noţiunea, caracterele juridice şi categoriile obligaţiei legale de întreţinere Revista științifico-practică, informativă și de drept a Institutului Naţional al Justiţiei Nr.2 , 2014, p.16-21; nr.3, 2014 pag.24-30, ISSN:1857-2405

Stabilirea domiciliului copilului după divorţul părinţilor Revista științifico-practică, informativă și de drept a Institutului Naţional al Justiţiei Nr.1 , 2015, p.49-54

Contractul matrimonial: noţiunea şi natura juridică. //Revista Institutului Naţional al Justiţiei, Nr,3-4, 2010, pag.113-115.

Prevederi legale privind obligaţia de întreţinere // Revista Naţională de Drept, 2003,  nr.2,  p.16-18

Răspunderea juridică în dreptul familiei // Revista Naţională de Drept, 2002, nr.11,  p.25-28

Consideraţii generale privind noţiunea şi conţinutul contractului matrimonial // Revista Naţională de Drept, 2002, nr.10,  p.29-32

Natura juridică a contractului  privind plata pensiei de întreţinere// Revista Naţională de Drept, 2002, nr.9,  p.11-14

Adopţia - posibilitatea copilului de a vieţui în familie// Revista Naţională de Drept, 2002, nr.7,  p.24-29

Anularea adopţiei şi declararea adopţiei nule // Revista Naţională de Drept, 2000, nr.2,  p.34-37

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în material adopţiei internaţionale // Buletinul Asociaţiei tinerilor jurişti , 1999, nr.6, p.61-83

V. Comunicări ştiinţifice  

Aspecte teoretice şi practice ale decăderii din drepturile părinteşti // Rezumat al comunicării la Conferinţa ştiinţifică internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Rezumatele comunicărilor ştiinţe socio-umanistice, vol. II, Chişinău, 2006, p.413-414

Regimuri matrimoniale - aspecte de drept comparat // Materialele conferinţei Ştiinţifico-practice „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept" consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM, Chişinău, 16 octombrie 2009, publicată în Revista Naţională de Drept, 2009, nr.11-12, p. 66-67

 Restricţii legale asupra conţinutului regimului matrimonial  contractual. Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională DREPTUL PRIVAT CA FACTOR ÎN DEZVOLTAREA RELAŢIILOR ECONOMICE. TRADIŢII; ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE" dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea lui Victor Volcinschii, doctor în drept, professor universitar, 22aprilie 2013. Chişinău, CEP USM, 2014,pag.132-141.(coauthor Olga Pisarenco).  

Domeniul de aplicare a prevederilor Codului Civil asupra modificării şi rezilierii contractului matrimonial".  Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Codul Civil  al Republicii Moldova ;10 ani - realizări, reserve şi perspective", 19-20 septembrie 2013, Chişinău, 2013.

 Repere privind proprietatea personală a soţilor,//Studii juridice în onoarea prof. univ.dr. Gheorghe Chibac/ Univ.de stat din Moldova, Facultatea de drept, resp.ed, Sergiu Băieşu.- Chişinău, CEP USM, 2013, pag.141-161

Particularităţile contractului privind plata pensiei de întreţinere. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul „Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11noiembrie 2014, Rezumate ale comunicărilor, Ştiinţe sociale, Vol.II, Chişinău CEP USM,  2014, p.90-92.

Domiciliul - atribut distinctiv al persoanei fizice// Materialele conferinţei ştiinţifico - practice cu participare internaţională "Teoria şi practica administrării publice" 22 mai 2015 .Academia de administrare publică. Chişinău, "Garamont Studio", 2015, p.237-239 (cooautor L.Ţaranu)

Noţiunea si conţinutul regimului legal al bunurilor soţilor Conferință națională „Integrare prin Cercetare și Inovare", Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 28-29 septembrie 2016;

Natura juridică a actelor de stare civilă Conferință ştiinţifică națională cu prticipare internaţională USM Chișinău, 28-29 septembrie 2016 , Rezumate ale comunicărilor . Ştiinţe juridice.Vol.II, CEP USM, 2016, p.73-76

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova (art. 32-48), Chişinău,  2006

VII. Alte publicaţii   

  Litigiile familiale // Manualul judecătorului  pentru cauze civile.Chişinău, 2013, pag.497-523(.Coautor Filincova Svetlana)

Adopţia// Manualul judecătorului pentru cauze civile. Chişinău. 2013 pag.1008-10308(coautor Sîrcu Iulia).

Particularităţile examinării litigiilor familiale // Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p. 524-555 (coautor:Vera Macinscaia)

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

 -Codul familiei

Legea privind drepturile copilului

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Formator la Institutul Naţional al Justiţiei

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - excelent; franceza- satisfăcător

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.