Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Mîţu Gheorghe
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 13, Chişinău, MD-2009
Tel: + 373 57 78 36
E-mail: g.mitu@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept civil

Dreptul familiei

Dreptul comercial

DISCIPLINE PREDATE

Drept civil (partea generală)

Drept civil (Drepturile reale)

Drept civil (Teoria generală a obligaţiilor)

Reprezentarea şi mandatul în dreptul civil (ciclul II, masterat)

STUDII

Institutul Naţional al Justiţiei, 2007 - 2009

Institutul Goethe din Bonn, Curs de limbă germană pentru jurişti, 6 sept. 2009 - 19 sept.  2009

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009

Tema tezei de doctorat: „Reprezentarea şi intermedierea - instituţii fundamentale în dreptul privat"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

Tema tezei de magistru: „Moştenirea legală"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Tema tezei de licenţă: „Contestarea actelor administrative ale autorităţilor publice"

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Avocat, dec. 2010 - prezent

Consultant naţional în domeniul legislaţiei cu privire la serviciul public, Cancelaria de Stat, aprilie 2010 - noiembrie 2010

Consultant principal, Direcţia juridică.a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, iunie 2006-martie 2010

Lector superior, conferenţiar universitar la Catedra Drept Civil, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

Prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, dec. 2012 - feb. 2014

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Contestarea actelor administrative ale autorităţilor publice // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări studenţeşti", Ştiinţe socio-umanistice, Chişinău: CEP USM, 2003, p. 35-38

Patrimoniul succesoral  // Biznes Pravo, 2006. nr. 12, p. 96-102

Clasele de moştenitori legali // Biznes Pravo, 2007, nr. 4, p. 24-35

Intermediarii pe piaţa valorilor mobiliare // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 7, p. 60-64

Unele consideraţiuni teoretice şi practice privind intermedierea în domeniul activităţii vamale // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 8, p. 32-38

Aspecte teoretice şi practice privind reprezentarea societăţilor comerciale // Revista Naţională de Drept. 2008, nr. 10-11, p. 59-65 (nr. 10) şi p. 64-69 (nr. 11)

Intermediarii în asigurări // Revista  Studia Universitatis,  2009, nr. 8(28), p. 32-40

Reprezentarea şi mandatul : aspecte de drept comparat şi reglementările Codului civil // Studii juridice în onoarea prof. univ dr. Gheorghe CHIBAC, Chişinău : CEP USM, p. 286-308

II. Comunicări ştiinţifice 

Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni de bază ai societăţii bazate pe cunoaştere", Ştiinţe socio-umanistice. Vol. II, Chişinău, 28.09.2006, p. 425-426

Noţiunea şi elementele definitorii ale reprezentării convenţionale // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni de bază ai societăţii bazate pe cunoaştere", Ştiinţe socio-umanistice, vol. II, Chişinău, 28.09.2006, p. 423-424

Intermedierea în transportul maritim // Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană", Chişinău, 23 septembrie 2009. p. 164-165

Reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soţi. Mandatul tacit reciproc al soţilor în regimul comunităţii de bunuri // Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană", Chişinău, 23 septembrie 2009, p. 180-181

Reprezentarea legală în materia obligaţiilor // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 10-12, Ediţie Specială. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", Chişinău, 16 octombrie 2009, p. 171-172

Instituţiile reprezentării şi intermedierii în reglementarea Codului civil din 2002, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Codul civil al Republicii Moldova : 5 ani de aplicare - probleme, realizări şi perspective", Chişinău, 18-19 septembrie 2008 

Analiza juridică a conceptului de mandat aparent în lumina prevederilor Codului Civil din 2002. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Codul civil al Republicii Moldova 5 ani de aplicare - probleme, realizări şi perspective", Chişinău, 18-19 septembrie 2008 

Reflecţii asupra caracterului imprescriptibil al unor categorii de acţiuni civile prin prisma principiului securităţii raporturilor juridice consacrat de art. 6 § 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani -  realizări, rezerve şi perspective", Chişinău, 19-20 septembrie 2013 

III. Alte publicaţii 

Aspecte teoretice si practice ale prevederilor Codului familiei (Material didactico-metodic pentru activităţile practice la disciplina Dreptul familiei), Chişinău : CEP USM, 2011 (în colab.) 

PARTICIPAREA LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Membru al Grupului de lucru pentru definitivarea proiectului Legii cu privire la procedura notarială 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Membru al Uniunii avocaţilor din Republica Moldova

MEMBRU ÎN INSTITUTII NAŢIONALE/INTERNATIONALE

Membru al Colegiului disciplinar al notarilor de pe lîngă Ministerul Justiţiei, noiembrie 2013 - prezent

Preşedintele Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor de pe lîngă Ministerul Justiţiei, oct. 2013 - prezent

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Engleza, franceză, rusa -fluent

Germana - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.