Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Păscăluţă Felicia
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str. Iablocichin 2/1, Catedra Dreptul Muncii, bir. 501
Tel: 022 59-38-56
E-mail: feliciaartur@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul muncii

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul muncii

STUDII  

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

06.2011, evaluarea seminarului cu liderii sindicali din cadrul asociaţiei sindicatelor funcţionarilor publici (SINDASP) a Federaţiei Sindicatelor funcţionarilor publici, cu genericul „Modificările în legislaţia muncii realizate prin prisma convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii".

11.2010, evaluarea seminarului cu liderii sindicali din cadrul asociaţiei sindicatelor funcţionarilor publici (SINDASP) a Federaţiei Sindicatelor funcţionarilor publici, cu genericul „Supravegherea şi controlul respectări legislaţiei muncii"

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

Laborant superior, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

 PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

„Asigurarea dreptului la muncă-reglementare internaţională a dreptului la muncă", în coautorat cu N.Romandaş, Academia de Administrare Publică pe lăngă Guvernul R.M., 04.04.2003. Revista trimestrială metodico-ştiinţifică, Administrarea Publică, nr.4/2003, pag.141-147.

 Evoluţia instituţiei supravegherii şi controlului respectării legislaţiei muncii" Conferinţa Internaţională, „Societatea civilă în realizarea strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016", organizată de Uniunea Juriştilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 14.10.2011, Revista Naţională de Drept, ediţie specială, nr. 10-11.2011, pag. 91

II. Comunicări ştiinţifice

„Reglementări privind încheierea contractului individual de muncă prin cumul" Dezvoltarea constituţională a R.M. la etapa actuală. 10 ani sub auspiciile constituţiei R.M., Chişinău 2004,  pag.1256-1259.

„Reglementări privind controlul şi supravegherea respectării legislaţiei muncii în R.M.", Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 22.05.2007, Consolidarea Administraţiei Publice în contextul edificării statului de drept în R.M., p. 71-72.

 „Rolul Inspecţiei Muncii în reglementarea unor probleme privind protecţia muncii". Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, Academia de Administrare Publică - 15 ani de modernizare a serviciului public din R.M., 21.05.2008, pag. 281

„Sistemul organelor care exercită supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii în R.M". Institutul de ştiinţe administrative din R.M., Comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din R.M., Administraţia publică în statul de drept, 27-28.09.2008, pag. 172

 „Legalitatea supravegherii şi controlului respectării legislaţiei muncii", Academia de Administrare Publică pe lăngă Preşedintele Republicii Moldova, Teoria şi Practica Administrării Publice, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 21 mai 2010, Chişinău 2010,. p. 159-161

Unele reflecţii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului în segmentul resurselor umane în vederea optimizării cheltuielilor pentru personalul angajat" Conferinţa Internaţională „Modernizarea şi eficientizarea comerţului şi activităţii Cooperativei de Consum în economia concurenţială" 28-29 aprilie 2010, Ediţia XVIII, UCCM; publicat în Analele ştiinţifice ale UCCM vol. 9, partea II, 2011, pag.231 

 "Rolul sindicatelor în exercitarea controlului obştesc asupra respectării legislaţiei muncii în sistemul de parteneriat social", Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Parteneriatul social în contextul transformărilor sistemico-economice", Proiectul „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţii muncii şi de reîntoarcere a migranţilor" în cadrul parteneriatului de mobilitate cu Uniunea Europeană implimentat de către Serviciul Public Suedez de Ocupare a Forţei de Muncă, Chişinău, 25.10.2011, pag.116 

 „Statutul juridic al inspectorului Inspecţiei Muncii", Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Teoria şi Practica Administrării Publice, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu participare internaţională, Chişinău, 22 mai 2012, pag. 194

 „Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica Moldova" Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, volumul al X-lea, Chişinău 2012, pag.291

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Organizarea și coordonarea laboratorului științific  la disciplina Dreptul Muncii (N.Romandaș, O.Secrieru, F.Pascaluță). Cercul activează din septembrie 2008 - pînă în prezent și are un program eficient de activitate.

 Organizare conferinţe ştiinţifice

- conferinţe instituţionale

 A fost organizată 1 conferinţă instituțională cu studenţii facultăţii Drept, în materia reglementării relaţiilor de muncă 2011.

 participare simpozioane, mese rotunde etc.

- Masa rotundă  organizată de Organizația Internațională a Muncii, Min. Muncii RM

şi Ambasdada Austriei , 2011;

- 02.2010- certificat de paricipare la seminarul metodic „Integrarea Interactivă a Materialelor Video în predarea Dreptului"; organizat de Consiliul Absolvenţilor Programelor de Schimb finanţate de Guvernul SUA în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova;

- 14-16.12.2011- certificat de participare la seminarul de instruire „Cele mai bune practici ale UE în domeniul managementului migraţiei forţei de muncă" în cadrul proiectului „Gestionarea eficientă a migraţiei forţei de muncă şi a calificărilor", implimentat de Organizaţia Internaţională a Muncii şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană;

- Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Formare Continuă, 10.05.2011- certificat de perfecţionare pentru realizarea cursului tematic de formare continuă „Evaluarea rezultatelor academice din perspectiva competenţelor" în volum de 24 ore.

- Universitatea de Stat din Moldova, diplomă pentru realizări distincte didactico-ştiinţifice, merite deosebite în domeniul pregătirii cadrelor de înaltă calificare şi cu prilejul celei de-a 65 aniversări din ziua fondării USM

- conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Statul moldovenesc la 650 de ani: priorităţile administraţiei publice consolidare, dezvoltare, prosperare, Chişinău, 21 mai 2009 realizată în cadrul  Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele RM, secțiunea  Științe juridice.

- Masa rotundă:

- cu genericul „Respectarea legislaţiei muncii de către angajatori"; realizată de către Inspecţia Muncii în octombrie 2010, (cu participarea Ministerul Muncii, reprezentanţii Confederaţiei şi Federaţiei Patronatelor, reprezentanţii Confederaţiei şi Federaţiei Sindicatelor)

- cu genericul „Parteneriatul social în sfera muncii", organizat de Confederaţiile Patronatelor şi Sindicatelor din RM şi Organizaţia Internaţională a Muncii, aprilie 2011.

 LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa- fluent

Engleza- fluent

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Deţinător a gradaţiei de merit clasa III pentru perioada 2012-2014.

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.